OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 318-332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmeni adaylarının öğretmenlik alan bilgisi sınavına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Öğretmenlik için gerekli olan puanın %50’lik kısmını oluşturan alan bilgisi sınavının; öğretmen adaylarının alan dersleriyle ilgili bilgilerini ölçeceği belirtilmektedir. Bu açıdan öğretmen adaylarının bu sınava yönelik görüş ve tutumları oldukça önemli görülmektedir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu benzeşik örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı son sınıfta öğrenim gören 20 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi içerik analizi tekniği kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, okul öncesi öğretmeni adaylarının çoğunluğunun alan sınavını gerekli gördükleri belirlenmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmeni adaylarının alan sınavına ilişkin bilgilerinin yetersiz olduğu ve bu sınavı öğretmenlik için bir ölçüt olarak görmedikleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal the perceptions of trainee preschool teachers of the pedagogical content knowledge test. The content knowledge test, the score from which accounts for 50% of the score prerequisite for a teaching position at a public school, is suggested to assess trainee teachers’ content knowledge, which they have supposedly acquired in teaching-oriented classes. Therefore, their perceptions of and attitudes towards this test are considered greatly important. This is a case study where a qualitative research method is adopted. The sampling of the study consists of 20 last (fourth) year students of Early Childhood Education Department at Çanakkale Onsekiz Mart University. A semi-structured interview form was used as the data collection tool. Content analyses were carried out to analyze the obtained data. It can be suggested that majority of the trainee teachers of early childhood education consider content knowledge test as a necessary practice.

Keywords