OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖ-REV YAPAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRET-MENLERİNİN SINIFLARDA BULUNAN KİTAP MERKEZLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 143-155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarda bulunan kitap merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Bingöl İl Merkezi’nde bulunan Milli Eğitim Müdür-lüğü’ne bağlı anaokulu ve anasınıflarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 39 öğretmen ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel dayanağı olan veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen, öğretmenlerin kitap merkezleri hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik yarı yapılandırılmış “Öğretmen Görüşme Formu” ve okul öncesi öğretmenlerinin kişisel bilgilerinin yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu” aracılığı ile toplanmıştır. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 1 tanesi sınıfında kitap merkezi olmadığını, diğer 38 öğretmende sınıflarında kitap merkezinin bulunduğunu ve kitap merkezlerindeki kitap sayısının, kitapların içeriğini, kitap merkezlerinin düzenini ve kitapların boyutlarını okul öncesi eğitime uygunluğunu yeterli gördüğü görülmüştür. Sınıfında kitap merkezi bulunan okul öncesi öğretmenleri sınıflardaki kitap merkezleri için kitap seçimi yaparken çocukların gelişimsel özelliklerini, çocuğun yaşını, günlük hazırladıkları planı ve kitabın içeriğini göz önünde bulundurduklarını ve kitap merkezindeki kitapların türlerini yetersiz buldukları sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre, okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan kitap merkezlerinin daha işlevsel olması ve kitap merkezleri ile kitapların daha kullanışlı hale getiril-mesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to analyse the opinions of the teachers, working in preschools, about the book centers in the class-rooms. This research covers 39 state pre-school teachers from Bingol City Centre, whom voluntarily joined to the research. The data of the research were collected through a semi-structured "Teacher Interview Form" developed by the researchers and a "Personal Information Form" in which the teachers' personal information was included. “Interview technique” was used as a method from qualitative research methods. One of the teachers who participated in the research stated that there was no book center in her classroom. The other 38 teachers stated that the book centers in their classrooms were sufficient for preschool education in terms of the number of books, the contents of the books, the layout of the book centers and the dimensions of the books Those 38 teachers indicated that they consider the developmental characteristics of the students, the age of the students, teacher’s own daily plan, and the contents of the books when choosing books for the centers. And it is concluded that variety of the books in the centers are inadequate. According to these results, improvements can be suggested around the functionality of the book centers.

Keywords