OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN AYIRDIKLARI SÜRE VE MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 172-186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine ayırdıkları süre ve matematik eğitimine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın evrenini Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma grubunu, evren içerisinden tesadüfi örnekleme yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız anaokulları ve anasınıflarında görev yapan 165 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmenlere ilişkin genel bilgiler toplamak amacıyla “Genel Bilgi Formu” ve öğretmenlerin matematik eğitimine ayırdıkları süre ve matematik eğitimine ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla orijinal formu Amerika'da Building Blocks projesi kapsamında Clements ve Sarama (2000/2014) tarafından geliştirilen, araştırmacılar tarafından formun orijinali temel alınarak geçerlik çalışması yapılan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Programda Matematik Eğitimi İçin Ayırdıkları Süre ve Görüşlerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, frekans-yüzde dağılımları kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, öğretmenlerin matematik eğitimine ayırdıkları sürenin ideal bir matematik eğitim programına göre düşük olduğu ve matematik eğitimine çok önem verdikleri halde verdikleri öneme göre kendilerini daha az hazır hissettikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this paper is twofold: to describe time allocation for teaching math in preschools and explore preschool teachers’ views on math teaching. The population of the research is preschool teachers in Turkey. Through random sampling, 165 preschool teachers working in preschools of MoNE comprise the sample of the study. This study is designed in survey model. Information form and “Evaluation form for preschool teachers’ time allocation in teaching math and their views on math teaching” which was created considering “Teacher Questionnaire Instrument” were used as data collection tools. Validity was ensured based on the original form. The evaluation form was originally developed by Clements and Sarama (2000/2014) in Building Blocks project and validity was measured by the researchers for the current study. Data was analyzed through frequency and percentage distribution. Findings show that teachers spend less time in teaching math than an ideal math teaching program. Also, teachers reported not to feel completely ready for teaching math though they see math teaching very important.

Keywords