GÖÇ EDEN ÇOCUKLARA SUNULAN SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMININ STRESLE BAŞ EDEBİLME DURUMLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 187-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ulusal ve uluslararası göç etmiş okul öncesi çocuklara sunulan sosyal beceri eğitim programının stresle başa edebilme durumuna etkisini değerlendirmektir. Araştırma deneysel bir çalışma olup kontrol gruplu ön test sontest denk olmayan gruplar modeline göre yapılmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda İzmir ili Konak merkez ilçesi Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu anasınıfına devam eden 13 kız 15 erkek toplam 28 öğrenci araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Örnekleme alınan çocuklardan 12’si deney 16’sı konrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney grubundaki çocuklara sosyal beceri öğretimi kapsamında stresle baş edebilme becerisi için ön ve son test olarak Mc Ginnes (2016) tarafından geliştirilmiş olan sosyal beceri öğretim programı “Öğretmen Ebeveyn ve Çocuk Kontrol Listeleri” kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinde ise; Mc Ginnes (2016)’in sosyal beceri öğretim programı kapsamında stresle baş edebilme becerileri bölümü kullanılmıştır. Uygulamada çocuklara rahatlama, hataların üstesinden gelme, dürüst olma, ne zaman söylemesi gerektiğini bilme, mağlubiyetin üstesinden gelme, birinci olmayı isteme, hayır deme, hayır cevabını kabul etme ve ne yapacağına karar verme becerileri ile ilgili bir buçuk aylık program uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda deney grubundaki çocukların stresle başedebilmeleri konusunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to evaluate the effects of social skills program given to preschool immigrant children who migrated from abroad or inland on their coping with stress. It is quasi experimental research with a control group and carries pretest posttest model with nonequivalent groups design. The participants are 13 female and 15 male preschool students with a total of 28 who attend public Kadifekale Zübeyde Hanım Elementary School in Konak, İzmir. The participating children were divided into two groups and 12 of them were placed into the experimental group while the remaining 16 were put into the control group. The participating children in the experimental group were given a pretest and posttest named “Teacher, Parent and Child Control Lists” developed by McGinnis (2016) to measure their stress coping ability within the framework of social skills training program. During the implementation phase the part named skills for dealing with stress developed by McGinnis (2016) was used. The children were taught skills regarding relaxation, coping with their mistakes, being honest, knowing when to tell, coping with defiance, wanting to be the number one, saying no, accepting the answer no and deciding what to do during one and a half month long training period. The results indicated that preschool children in the experiment group differed meaningfully in coping with stress from the children in the control group. The results depicted a difference in favor of the experiment group.

Keywords