ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 203-215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin teknoloji kullanımlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubuna, Türkiye'de yedi coğrafi bölgede tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen illerde MEB ilkokul anasınıfı ve MEB bağımsız anaokullarında gönüllülük esasına dayanarak toplam 131 öğretmen dahil edilmiştir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmış olup, veri toplama aracı olarak öğretmenlere ilişkin genel bilgileri toplamak amacıyla “Genel Bilgi Formu” ve öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla orjinal formu Amerika'da Building Blocks projesi kapsamında Clements ve Sarama (2000/2014) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından formun orjinali temel alınarak geçerlik çalışması yapılan “Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen verilerin analizinde; frekans ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. Araştırma bulguları alan yazınla ilişkilendirilerek tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to examine the use of technology of teachers working in preschool education institutions. The universe of the research was created by teachers who worked in pre-school education institutions in Turkey. A total of 131 teachers were included in the study group according to random sampling method in seven geographical regions in Turkey on the basis of volunteerism in MEB elementary school kindergartens and MEB independent kindergartens. The original survey form was used and the original form was developed by Clements and Sarama (2000/2014) as part of the Building Blocks project in the USA to examine the "General Information Form" for collecting general information about teachers as a data collection tool and the teachers' "Technology Usage Form in Preschool Education" was used by the researchers based on the original form of the validity study. In the analysis of the data obtained in the direction of the research purpose; Frequency and percentage distributions are used. The research findings were discussed and related to the literature.

Keywords