YETİŞTİRME KURSUNA DEVAM EDEN VE ETMEYEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERS BAŞARISI İLE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 216-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoğun akademik süreçler öğrencilerin duygusal, davranışsal ve bilişsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yetiştirme kursuna devam eden ve etmeyen ortaokul öğrencilerinin okul tükenmişliği ile okul başarı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu bir il merkezindeki 3 farklı ortaokulun 6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören 417 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Form ve Okul Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t testi ve Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin okul tükenmişliği düzeylerinin yetiştirme kursuna devam etme değişkenine ve sınıfa göre farklılaştığı, okul tükenmişliği düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı ve İngilizce ders başarısı arttığında okul tükenmişlik düzeyinin azaldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Intensive academic processes are likely to affect students' emotional, behavioral and cognitive development negatively. The aim of this study is to examine the relationship between school burnout and school achievement level of middle school students who continue or do not attend training courses. The study group of study consisted of 417 students in 6 different middle schools and 7th grade in a province center. The data of the study were collected using "Personal Information Form" developed by the researchers and "School Burnout Scale for Secondary School Students" developed by Aypay (2011). Independent samples t-test and Pearson Coefficient of Correlation were used in the analysis of the data. According to the results of the study, it was determined that the levels of school burnout differed according to the factor of school attendance and class level, the level of school burnout did not differ according to the gender variable, and the level of school burnout decreased when the English lesson success was increased.

Keywords