YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETEN HAZIRLIK PROGRAMLARINDA DİL ODAKLI KONUŞMA İHTİYAÇ ANALİZİ: TÜRKİYE’ DE BİR DURUM

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 240-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İstanbul, Türkiye’deki bir vakıf (kar amacı gütmeyen, özel) üniversitesinin dil hazırlık programında yabancı dil olarak İngilizce öğrenen orta alt seviyedeki Türk öğrencilerin konuşma ihtiyaçlarını araştırmaktır. Bu çalışma, öğrencilerin konuşma ihtiyaçlarını belirlemeyi, ihtiyaçların mevcut programda karşılanıp karşılanmadığını ortaya çıkarmayı ve konuşmanın önemine ve öğrencilerin konuşma performansına dair algıları belirtmeyi hedeflemektedir. Katılımcıları, orta alt seviyedeki 80 öğrenci, 17 öğretim üyesi ve 2 koordinatör oluşturmaktadır. Nicel ve nitel araştırma modeli içeren bu çalışmada veriler; ihtiyaç analizi anketleri, sınıf gözlemleri ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Bulgular, katılımcıların neredeyse tüm konuşma ve alt becerilerine büyük önem verdiğini ortaya koymaktadır; ancak öğrenciler ile akademik personelin algıları arasında öğrencilerin konuşma performansı bakımından belirgin farklılıklar ve benzerlikler belirlenmiştir. Sonuçlara göre, mevcut programının geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the speaking needs of the Turkish EFL learners of pre-intermediate level enrolled in a language preparatory program at a foundation (non-profit, private) university in Istanbul, Turkey. Specifically, the study attempts to identify the speaking needs of the participating students, find out whether the obtained needs are met in the existing program or not and lastly, investigate the perceptions of the participants about the importance of speaking and students’ speaking performance. The participants were 80 students, 17 instructors and 2 coordinators. The data were collected both quantitatively and qualitatively from needs analysis questionnaires, classroom observations and semi-structured interviews. The findings revealed that both the students and academic staff attached great importance to almost all speaking subskills. However, there were remarkable differences and similarities between their perceptions regarding the speaking performance of the participating students. Recommendations to improve the existing speaking syllabus are provided.

Keywords