İKİNCİ DİL KONUŞMA BECERİSİNDE ÖZ DEĞERLENDİRME: ÖĞRENCİLERİN ÖZ-DEĞERLENDİRME SÜRESİNCEKİ DOĞRULUĞU VE GELİŞİM ALGISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 265-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak İngilizce öğreten özel (vakıf, kar amacı gütmeyen) bir üniversitenin hazırlık programında, öz değerlendirme uygulamasının işleyişini ve bu uygulamanın seviyeleri orta düzeyde olan öğrenciler üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu yarı-deneysel araştırma çalışmasında, toplamda 46 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin sekiz haftalık öz değerlendirme skorları, öğretmenin hem deney hem de kontrol grubu için notlandırmaları ve ikinci dilde konuşma motivasyonuna yönelik ön ve son anketi aracılığıyla çalışmanın nicel verisi ve öğrencilerle yapılan sesli düşünme protokolü ile yarı yapılandırılmış görüşmelerden nitel verisi elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonunda edinilen bilgiler, öz değerlendirme sürecinin, öğrencilerin yabancı dil öğrenimini geliştirmede ve kendi öğrenme süreçleri hakkında daha bilinçli hale gelmelerine yardımcı olduğunu ve ayrıca öğrencilerin konuşma becerilerine yönelik motivasyonlarını arttırdığını ortaya koymuştur. Deney ve kontrol grupları arasında konuşma becerisi gelişimi bakımından hiçbir anlamlı fark bulunamamasına rağmen, deney grubu kendi içerisinde kayda değer bir ilerme göstermiştir. Çalışmada yer alan öğrenciler, yabancı dil konuşma becerisi hususunda kendilerini geliştirmede ve öğrenimlerinde aktif rol alma konusunda, öz değerlendirme sürecinin teşvik ve motive edici bir rolü olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları yoluyla, öz değerlendirme yönteminin yabancı dilde konuşma becerisi gelişimine yardımcı olan ve bu doğrultuda motivasyonu artıran etkin bir öğrenme stratejisi olarak benimsenebileceği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to investigate the function and impact of self-assessment process on the second language speaking ability of B1 (intermediate) Turkish EFL learners at a language preparatory school of a foundation (non-profit, private) university in Istanbul, Turkey. A sample of 46 students participated in this quasi-experimental research study. Quantitative data was gathered through the students’ eight-week long self-assessment scorings, the teacher’s scorings for experimental and control group and pre-post L2 speaking motivation questionnaire while the qualitative data was obtained from the think aloud protocols and semi-structured interviews. The findings revealed that the self-assessment process was very helpful for students for gaining awareness of their own learning and improving L2 speaking skills, and also had a positive impact on the motivation for speaking ability. Although no significant difference was found between the experimental and control group in terms of improvement of speaking skills, experimental group still proved a considerable progress. The findings also pointed out that students perceived self-assessment process as an encouraging and engaging way to improve themselves in L2 speaking while taking part in their own learning. Consequently, the results of the study indicated that self-assessment can be utilized as an effective learning strategy promoting L2 speaking skills and motivation in foreign language education.

Keywords