PARAGRAF YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 281-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, öğrencilere etkinliklerle paragraf yazmayı ve paragrafın yapısını öğreten “Etkinlik ve Yapı Temelli Paragraf Yazma Yöntemi”nin öğrencilerin tutarlı paragraf yazma becerilerinin geliştirilmesinde etkili olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2015- 2016 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde, Kırşehir ili merkezinde bulunan İMKB 23 Nisan Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi rastgele seçilen iki sınıftır. Deney grubu 15 kişi, kontrol grubu 15 kişiden oluşmaktadır. Çalışma 8 hafta sürmüştür. Araştırmada ön test, son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Veri elde etmek amacıyla “Paragraf Tutarlılığı Değerlendirme Ölçeği” elde edilen verilerin analizi için ise bağımlı ve bağımsız t testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda deney grubu öğrencilerinin yazdıkları paragraflardan aldıkları ön test toplam puan ortalamaları ile son test toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Fakat kontrol grubu öğrencilerinin yazdıkları paragraflardan aldıkları ön test toplam puan ortalamaları ile son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Deney grubunda bulunan öğrencilerin yazdıkları paragraflardan aldıkları son test puan ortalamaları ile kontrol grubunda bulunan öğrencilerin yazdıkları paragraflardan aldıkları son test puan ortalamaları kıyaslandığında, deney grubunda bulunan öğrencilerin tutarlı paragraf yazma becerilerinin anlamlı düzeyde geliştiği görülmüştür. Deney grubu öğrencilerinin Düşünce Organizasyonu, Yapı/Sonuç Tezi, Bütünlük/Bağlantı ile ilgili olarak ön testten aldıkları puanlarla ilgili özelliklere yönelik eğitim aldıktan sonraki puanları arasında anlamlı bir fark görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, it has been tried to determine whether “Activity and Structure Based Paragraph Writing Method” which teaches students paragraph writing through activities and the structure of the paragraph is effective or not in improving students’ consistent paragraph writing skills. 2015-2016 academic year spring term 8th grade students of İMKB 23 Nisan Middle School located in the city center of Kırşehir Province constitute the universe of this study. The sample of this study is two classes randomly selected. Both the experimental group and the control group consisted of 15 students. The study lasted 8 weeks. Pre-test and post-test control grouped quasi-experimental model has been used in this study. Paragraph Coherence Assessment Scale was used to obtain data and dependent and independent t test was used for the analysis of the obtained data. The significance level in the study was accepted as 0,05. As a result of the research There was a significant difference between pre-test and post-test total score averages that students in the experimental group obtained from the paragraphs they wrote. However, there was no significant difference between pre-test total score averages and post-test score averages taken from the paragraph of the compositions written by the control group students. The consistency of the paragraph writing skills of the students in the experimental group was found to be significantly improved when the average of the post-test scores obtained from the written paragraphs of the students in the experimental group and the average of the post-test scores obtained from the compositions of the students in the control group were compared. There was a significant difference between the scores that experimental group students obtained from the preliminary test on Structure / Conclusion Thesis, Integrity / Connection elements in the paragraph hand the scores that they obtained after the paragraph writing education.

Keywords