ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK NARSİSİZMİ İLE ÇOCUKLUK DÖNEMİ MUTLULUK VE HUZUR ANILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 13-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunan mitolojisinde sudaki yansımasını ilk kez gören Tanrı Narkhissosun kendine aşık olma mitolojisinden esinlenerek ortaya konan narsisizm kavramı psikolojiye ‘kendine hayran olma’ durumu ile giriş yapmış ve normal ve patolojik boyutları ele alınarak narsisistik kişilik bozukluklarının megalomani sonucu oluştuğu açıklanmıştır. Kişilik bozukluklarının ve bu bağlamda narsistik davranışların temellerinin çocukluk dönemine dayanabileceği varsayımı ile çalışmada çocuk narsisizmi ile çocukluk dönemi mutluluk/huzur anıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu eğitim fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören 125’i kadın, 140’ı erkek olmak üzere 265 üniversite öğrencisinden oluşturulmuştur. İlişkisel tarama modelli olarak yürütülen araştırmada, veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile Thomaes ve diğ. (2008) tarafından geliştirilen ‘Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği’ ile Richter, Gilbert ve McEwan (2009) tarafından geliştirilen ve Akın, Uysal, Çitemel (2013) tarafından geçerlik güvenirlik ve Türkçe uyarlama çalışması yapılan ‘Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin çocukluk narsizmi ile çocukluk dönemi mutluluk/huzur anıları arasında bir anlamlı ilişki bulunduğu görülmüş ve çocukluk narsisizminin kontrol altına alınması konusunda çocukların mutlu ve huzurlu ortamlarının sağlanmasının önemine ilişkin bir takım öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Narkhissosun, who first saw the reflection of the sea in Greek mythology for the first time, introduced the concept of narcissism, inspired by the mythology of falling in love with himself, and explained that narcissistic personality disorders are the result of megalomania by considering normal and pathological dimensions. It is aimed to investigate the relationship between child narcissism and childhood happiness/ peacefulness in working with the assumption that personality disorders and bases of narcissistic behaviors in this context can withstand childhood. The research group of the study sample consisted of 265 university students, 125 of them female and 140 male which training at faculty of education and faculty of healthy. In the research conducted as a relational screening model, the data were collected by using the Personal Information Form created by the researcher and Thomaes et al. (2008) developed the 'Childhood Narcissism Scale' developed by Akın, Uysal, Citemel (2013) using validity reliability and Turkish adaptation study and 'Childhood Happiness / Peace Memories Scale' developed by Richter, Gilbert and McEwan. As a result of the research, it was found that there was a meaningful relationship between the childhood narcissism and the childhood happiness / peacefulness of the students and a number of suggestions were made about the importance of ensuring the happiness and peaceful environments of the children in controlling childhood narcissism.

Keywords