24-36 AYLIK ÇOCUKLARIN OKUL ZORBALIĞINA YÖNELİM DÜZEYLERİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 40-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken çocukluk döneminde akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirme çocukların sosyal gelişimleri için önemlidir. Bu dönemde gözlemlenen zorbalık eğilimli davranışların bireyin ileriki yaşamında bu davranışı gösterme sıklığı ile ilgili ipuçları vermesi açısından önemli görülmektedir. Buradan hareketle erken çocukluk döneminde çocukların zorbalık yönelimli davranışlarının ne düzeyde olduğu bu araştırmanın inceleme konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce ilinde yer alan random (tesadüfî örneklem) yöntemi ile seçilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı gündüz bakımevi ve kreşlerinde eğitim ve bakım hizmeti gören yaşları 24-36 ay arasında değişen 50 adet çocuk oluşturmaktadır. Veriler, ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘Zorbalık Yönelim Mülakat/Etkinlik Formu’ kullanılarak toplanmıştır. Görüşme/etkinlikler sonucunda alınan veriler içerik analizi kullanılarak belirlenen kriterlere göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre, parçalanmış ailede yaşayan çocuklar, aile içi şiddete veya çocuk ayrımcılığına maruz kalmış çocuklar ile çalışan anne babaların çocuklarının diğer çocuklara oranla zorbalık yönelimli davranış düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda; çocukların zorbalık yönelim düzeyleri ile diğer gelişim özellikleri arasındaki ilişkinin de incelenmesi ve çocukların zorbalık eğilimli davranışlarının erken fark edilerek önlemsel faaliyetlerin uygulanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

In early childhood term, developing positive relationships with peers is important for the child's social development. Obsessive behaviors observed during this period are important in terms of giving clues about the frequency of showing this behavior in the individual's future life. The level of bullying-oriented behaviors of children aged 24-36 months is the subject of this research. The study group of the study group consisted of 50 children aged between 24-36 months who were educated and cared for in day nurseries and kindergartens affiliated to the Ministry of Family and Social Policy selected by random (random sampling) method in Düzce province. Data were collected using the Personal Information Form and Bullying Orientation Interview/Activity form. The data obtained as a result of the interviews/activities were analyzed and interpreted according to the criteria determined using the content analysis. It has been found that children who are living in fragmented families, children who are exposed to domestic violence or child discrimination, and working parents have higher bullying orientations than other children. As a result of the research, it was deemed appropriate to investigate the relationship between bullying attitudes of children and other developmental characteristics and to repeat the research by supporting the development of children supported.

Keywords