EĞİTSEL OYUNLARLA İŞLENEN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖZ-KAVRAM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 126-142
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı eğitsel oyunlarla işlenen beden eğitimi dersinin öğrencilerin öz-kavram düzeylerine etkisini tespit etmektir. Araştırma 2015-2016 bahar döneminde Ankara’da bir ortaokulda yürütülmüştür. Araştırma ön-test son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu sekizinci sınıf düzeyinde öğrenim gören deney grubunda 24, kontrol grubunda 24 olmak üzere toplam 48 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Marsh (1992) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yıldız ve Fer (2008) tarafından yapılan öz-kavram ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tekrarlı ölçümlerde iki yönlü anova tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin fiziksel yeterlilik algılarında, fiziksel görünüm algılarında, akran ilişkileri algılarında ve genel öz yeterlik algılarında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuş.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect on students’ self description levels of implementing educational game in physical education course. This study was carried Out with eighth grade students in a secondary school in Bolu of 2015-2016 education year. This study was a experimental design with pre-post test control groups. Totally 48 students were participated in this study, 24 students inexperiment group and 24 students in control group. In data collection, Self Description Scale was used by develeoped Marsh (1992) and This scale was adapted to Turkis by Yıldız and Fer (2008). In statistical analysis two-way Anova for repeated measures was applied. İn result of this sduy, there has been significant difference between experimental group and control group which has been in favor of experimental group. Students’ perceptioans physical abilities, physical apparences, peer relations and general self description in experimental grup is significantly difference than students in control group.

Keywords