TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN METODOLOJİK İNCELEMESİ

Author:

Number of pages: 01-20
Year-Number: 2018-15

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında 2010-2016 yılları arasında yazılan lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezleri metodolojik olarak incelemek ve eğitim yönetimi alanın metodolojik (yöntem bilim) açıdan değerlendirmesini yapmaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi modelinde tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında 2010-2016 yılları arasında, Eğitim Yönetimi alanında yayınlanmış 152 doktora, 990 yüksek lisan tezi olmak üzere toplam 1142 adet tezin tamamı örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırmanın verileri, on bir (11) maddeden oluşan “Akademik Yayın Değerlendirme Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucu ulaşılan tüm veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan 1142 tez; tez türü, kullanılan araştırma yöntemleri, tercih edilen örnekleme yöntemleri, tercih edilen örneklem tipleri, veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, yapılan geçerlilik ve güvenirlik belirleme yöntemleri gibi başlıklar altında, yıllara göre dağılımlar incelenmiş, sonuçlar tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research, is to examine the graduate theses metodologically, written between the years 2010-2016 in the Field of Education Management in Turkey. Research is designed in document analysis model from the qualitative research methods. Within the scope of the research, a total of 1142 theses including 152 doctoral and 990 graduate theses published in the field of Educational Management between 2010-2016 were included in the sampling. The data of the research was obtained by using an "Academic Publication Evaluation Form" consisting of eleven (11) items. The data of the research was analyzed by using content analysis method. 1142 theses taken in the scope of the research; the distributions according to the years were examined and the results were presented in tables and interpreted under the headings such as thesis type, research methods used, preferred sampling methods, preferred sample types, data collection methods, data analysis methods, validity and reliability determination methods.

Keywords