İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 108-124
Year-Number: 2018-15

Abstract

Bu araştırmanın amacını, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile iş doyumları arasındaki ilişki oluşturmaktadır. İlişkisel tarama niteliğindeki araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Konya İli merkez ilçelerde 295 resmi ilk ve ortaokullarda görev yapan 7.371 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Bacanlı ve arkadaşları (2007) tarafından hazırlanan “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi” ve Spector (1985) tarafından geliştirilen “İş Doyum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Pearson korelasyonu, tek yönlü varyans analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0,05). Elde edilen sonuçlara göre ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile iş doyumları arasında kimi zaman düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı; kimi zaman da düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak kişilik özelliklerinin sorumluluk alt boyutu ile iş doyumunun ücret alt boyutu arasında yüksek düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this rosearch is the relationship between personality traits and job satisfaction of primary and secondary school teachers. The study group of the research subject of the relational search constitutes 7.371 teachers working in 295 official primary schools and secondary schools in the central districts of Konya province in the 2012-2013 acedemic year. The “Personal Information Form” prepared by the researchers were collected using “Adjective Based Personality Test” prepared by Bacanlı and friend (2007) and “Job Satisfaction Scale” developed by Spector (1985). Different inferential analyzes such as aritmetic mean, standard deviation, t test, Pearson correlation, one way variance analysis and ANOVA were performed on collected data (p<0.5). According to the results obtained, the personality traits and job satisfaction of primary and secondary school teachers were sometimes low, positive and meaningful; and sometimes a low, negative, and meaningful relationship. However, there was a high, negative and significant relationship between the responsibility subscale of personality traits and the wage subscale of job satisfaction.

Keywords