ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 141-153
Year-Number: 2018-15

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik özyeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Daha önce benzer araştırmalar yapılmasına karşın, günümüz öğretmen adayları artık dijital yerli grubunda yer almaktadır. Bu açıdan günümüzde öğretmen adaylarının daha çok teknoloji kullanım yeterliğine sahip olmaları beklentisi ile araştırma desenlenmiş, eğitim teknolojisi standartları özyeterlikleri cinsiyete ek olarak daha önce rastlanılmayan akademik başarı ve öğretme özyeterliği değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Necmettin Erbakan Üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Çoklar ve Odabaşı (2008) tarafından geliştirilen ve 41 madde-6 faktörden oluşan ölçme aracı veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının orta düzeyde eğitim teknolojisi standart özyeterlik puanına, ancak alt boyutlar açısından bazı boyutlarda yüksek bazı boyutlarda ise orta düzey ortalama puanına sahip oldukları bulunmuştur. Cinsiyete göre öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi özyeterlikleri farklılaşmazken, akademik başarı ve öğretme özyeterliklerine göre farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this research, it was aimed to determine the self-efficacy of the teacher candidates for the standards of educational technology. Although similar research has been done before, current teacher candidates are now in the digital indigenous group. In this respect, the research is designed with the expectation that the candidate teachers have more use of technology today. Educational technology standards, self - efficacy, sex, as well as academic success and teaching self - efficacy variables have been investigated. The research was carried out with 2016-2017 educational year Necmettin Erbakan University education faculty with senior teacher candidates. Measuring instrument data, composed of 41 items and 6 factors, developed by Çoklar and Odabaşı (2008) were collected. As a result of the research, it was found that the teacher candidates had moderate level of education technology standard self-efficacy score but only some dimensions in terms of sub dimensions and medium level average in high dimensions. According to the sexes, while the education technology self-efficacy of teacher candidates did not differ, academic achievement and teaching self-efficacy differed.

Keywords