ÖĞRETMENLERİN SORU SORMA DENEYİMLERİNİN SOKRATİK SORGULAMA ENTELEKTÜEL STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 170-191
Year-Number: 2018-15

Abstract

Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin soru sorma deneyimlerinin sokratik sorgulama entelektüel standartları açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Odak grup görüşmesi yöntemi ile 30 öğretmen ile onarlı gruplar halinde üç farklı oturumda yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, önceden hazırlanan sorulara araştırmaya katılan öğretmenlerin yanıtlarından elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Öğretmenlerin soru sormak ile ilgili ilk akıllarına gelen kelimeleri öğrenmek olduğu daha sonra yanıt, şüphe, neden?, düşünmek, bilmek, gelecek kelimelerinin geldiği ve bu kelimelerin soru sormanın amacı, aracı, tetikleyicisi, ön koşulu olarak tanımladıkları; öğretmenlerden 12 ‘sinin geçmişte öğretmeninden, akranlarından ve geleneksel bakış açısı nedeniyle soru sormak ile ilgili olumsuz deneyimlere sahip olduğunu 7 ‘sinin ise öğretmeninden ve ailesinden dolayı geçmişte olumlu deneyimlere sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerin ürettikleri düşünceleri değerlendirmek amaçlı sordukları sorular sokratik sorgulama entelektüel standartları açısından incelendiğinde öğretmenlerin kesinlik, genişlik, belirginlik, açıklık standartlarına ilişkin sorular sorduklarını ancak mantıklılık, doğruluk, uygunluk, derinlik standartlarına ilişkin hiç soru sormadıkları bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was counducted to investigate the questioning experiences of classroom teachers in terms of the intellectual standards of socratic inquiry. 30 teachers were held using focus group interview method. Their answers were analyzed by descriptive analysis and content analysis method. Teachers expressed that, the first word that comes into their mind about asking questions is “learning” and also “Why?, doubt, think, know and future”. They said these words can be defined as the goal, tool, trigger and precondition of asking questions. Twelve of the teachers have negative experience from their teachers, peers and traditional perspective in the society, seven of the teachers have a positive experience from their teachers and families. When the questions that the teachers ask are examined in terms of socratic inquiry, it’s been reached that they ask questions related to clarity, precision, breadth but they don’t ask questions related to depth, relevance, logicalness and accuracy.

Keywords