SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SİBER ZORBA DAVRANIŞLARA MARUZ KALMASI İLE SİBER ZORBA DAVRANIŞLARI SERGİLEMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 267-283
Year-Number: 2018-15

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının siber zorba davranışlara maruz kalması ile siber zorba davranışları sergilemesi arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmaktır. Çalışma Erciyes Üniversitesi Sınıf Eğitimi ABD’nda öğrenim görmekte olan 200 öğrenci ile yürütülmüştür. Demografik sorulardan oluşan bilgi formu, internet kullanım amaçlarının bulunduğu kısım, siber zorba davranışlardan etkilenme alanları, siber zorbalık konusunda bilgi düzeyleri, kendisi veya yakınının etkilenme ve kendisinin siber zorbalıkta bulunma durumu ve 19 maddelik sanal zorba-kurban ölçeği kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında istatistik çözümleme programı kullanılarak elde edilen, yüzde ve frekans dağılımı, T-testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to define the relationship between primary school teaching students’ cyberbullying behaviors and their being subject of cyberbullying behaviors. The study was carried out with 200 students who are studying at the department of primary school teaching at Erciyes University. The questionnaire used for the study consists of five parts; the form containing demographic questions, internet purpose, influence of cyberbullying, standard of knowledge about cyberbullying, whether he/she or a relative has been cyberbullied and whether he/she has cyberbullied anyone. A cyberbully-victim scale containing 19 items has also been used to gather information. Using statistical analysis program, the data has been analyzed in computer by making use of percentage and frequency distribution, T-test and ANOVA test.

Keywords