YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINDAKİ BİLGİ OLUŞTURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 192-213
Year-Number: 2018-15

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin anlamlı matematik bilgi oluşturabilmeleri için yapılandırmacı kurama uygun bir öğretim uygulaması yapılarak, uygulama sırasında bilgi oluşturma süreci belirlenmeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada bağımlı ve bağımsız olay kavramlarının öğretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma iki sekizinci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretimde yapılandırmacı öğrenmenin ilkelerine uygun olarak, öğrencilerin ön deneyim ve bilgilerini kullanabilecekleri, üç problem sıralı olarak kullanılmıştır. Çalışmanın verilerine göre Yapılandırmacı Öğretimi temel alan etkinliğin bağımlı-bağımsız olay kavramlarını oluşturmada etkili olduğu, öğrencilerden birinin daha önceden oluşturdukları yapıları kullanarak ve doğru bir akıl yürütmeyle amaçlanan yapıyı oluşturabildikleri, diğerinin ise kısmen oluşturabildiği gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to design learning environments, suitable for Constructivism Approaches that influence students’ mathematics education in terms of constructing meaningful mathematics knowledge; to apply the designed instruction, to report it and to examine the quality of knowledge formation within this process. To this aim, instruction of dependent and independent events concepts was carried out in the study. Case study was used as a qualitative research method. The main data resource of the research is the interview technique. The study was carried out with two eighth grade students. In conformity with the principles of constructivist learning, the students were asked solve four sequential problems which are suitable for observing the actions in abstraction process and givin students the chance to use their previous experiences and knowledge as much as possible. According to data from study, activity which based on constructivist teaching to be effective in creating the concepts of dependent and independent event, the students using the structures already created, and reasoning correctly observed that the inteded structure can construct.

Keywords