EĞİTİM MÜZİĞİ BESTECİLERİNİN ESERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BETİMLENMESİ VE ESERLERİN ANALİZİ: ZEKİ ÇUBUK ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 93-107
Year-Number: 2018-15

Abstract

Ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren konservatuvarlarımızda bestecilik eğitimi; kompozisyon, kompozisyon ve müzik teorisi, kompozisyon ve orkestra şefliği, bestecilik ve kompozisyon bölüm/ana sanat dalları bünyesinde verilmektedir. Bu okullardan nitelikli, ülke ve dünya kültürüne sayısız eser üretmiş birbirinden değerli kompozitörlerin yetiştiği düşüncesi yaygındır. Bununla birlikte besteci adaylarının veya mezunlarının çocuk ve gençlik şarkıları, orkestra-koro ve oda müziği, solo çalgı ve ses alanında özellikle eğitim müziğine yönelik üretimleri yeterince yapmadıkları ve ilgi göstermedikleri de bilinmektedir. Ülkemizde özellikle Güzel Sanatlar Liseleri, öğretmen yetiştiren müzik öğretmenliği anabilim dalları, hatta sanatçı yetiştiren konservatuvarlarda bile bu ihtiyaç hissedilmekte eğitim odaklı eserlerin azlığı büyük bir sorun olarak eğitimcilerin karşısına çıkmaktadır. Bu durumu eğitimci, öğrenci hatta dinleyici de bir eksilik olarak görmekte ve dile getirilmektedir. “Eğitim müziği” alanına ilgi gösterenler ise eğitim kökenli ve profesyonel bestecilik eğitimi almamış müzik eğitimcileri olmuştur. Özellikle keman, viyola ve çello dersleri yanında ve orkestra derslerini yürüten müzik eğitimcileri karşılaştıkları sorunlar ve repertuar azlığı nedeni ile eğitim odaklı solo, orkestra ve oda müziği eserleri üretmişler ve bir ihtiyacı gidermişlerdir. Eğitim müziği bestecilerinin ürettikleri eserler; profesyonel, amatör ve genel müzik eğitiminde önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle bireysel çalgı ve oda müziği orkestra derslerinde, dinleti ve konserlerde bu eserler eğitim aracı olarak kullanılmışlardır. Bu çalışmada; bu eserleri üreten bestecilerin bulunması, eserlerinin analiz edilmesi, bulunan eserlerin yeniden yazılımları ve kontrollerinin yapılarak yayınlanması, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması, amaç edinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda iki değerli eğitim müziği bestecisi ve eserleri çalışma kapsamına alınmıştır. Doküman analizi tekniğinin kullanılacağı betimsel çalışmanın alana katkı sağlayıcı ve özgün olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Composition education is given within composition, composition and music theory, composition and conductorship, composition and compositor education department/art major education at conservatories, which gives music education in our country. It is a wide-spread thought that qualified, valuable composers, who produced many works for country and world culture, are brought up at these schools. In addition, it is known that candidates and graduated students of composition do not interest in orproduce significantly towards child and youth songs, orchestra-choir and chamber music, solo instrument and voice education areas and especially music education. In our country, the need is clear in particularly Fine Arts High schools, music teaching departments, even at conservatories where artists are brought up, the lack of education-centred works are emerged as a great drawback for educators. That situation is seen as a deficiency and uttered by educators, students and even by audience. The ones who interest in “Education Music” are education-graduated music educators that took no professional composition education. Especially the educators who carry out violin, viola, cello lessons with orchestra lessons, produce education-centred solo, orchestra and chamber music works because of the repertoire deficiency and troubles that emerged as a drawback. Works which educational music composers produce, supply great contribution to professional, amateur and fundamental music education. Notably individual instrument and chamber music orchestra lessons and in concerts, that works is used as an education tool. In this study, it is aimed to find those composers, who produced works, analyse the works, rewrite the works, control and publish, share with relevant person and institutions. With that aim, two valuable educational music composers and their works are incorporated. This study, in which document analysis technique is used, is thought to be genuine and have contribution to the field.

Keywords