KİTAP YAZMA ETKİNLİĞİ İLE VERİLEN MASAÜSTÜ YAYINCILIK EĞİTİMİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 80-92
Year-Number: 2018-15

Abstract

Bu çalışmada Masaüstü yayıncılık eğitiminde kitap yazma etkinliğinin öğrencilerin motivasyon düzeyleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma yarı deneysel, eşitlenmemiş kontrol grup modelidir. Araştırma, 2017-2018 bahar yarıyılı döneminde, Adana İli Yüreğir İlçesi’nde bulunan bir devlet okulunda öğrenim gören 5. Sınıfta bulunan öğrenciler olmak üzere toplam 114 öğrencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma; dokuz haftalık bir zamanda toplamda 20 saatlik bir süreçte uygulanmıştır. Deney ve kontrol olmak üzere iki grup rastgele örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Uygulama sürecinde deney grubuna masaüstü yayıncılık eğitimi kapsamında motive edici, ilgi çekici ve merak uyandırıcı içeriklerle desteklenmiş olarak hazırlanan, BDE (Bilgisayar destekli eğitim) destekli öğretim programı uygulanmıştır, kontrol grubuna ise düz anlatıma yöntemine dayalı BDE programı uygulanmıştır. Araştırma verilerini toplamak için uzman görüşleriyle güvenirliliği arttırılmış Masaüstü Yayıncılık Eğitimine Yönelik Motivasyon Ölçeği geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin motivasyon düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney grubundaki öğrencilerin öntest sontest motivasyon düzeyleri arasında sontest lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak, cinsiyet değişkenine bakıldığında motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

In this study, effects of book writing activity on students' motivation levels in Desktop publishing education were investigated. The study is a quasi- experimental, unequal control group model. The research was carried out with a total of 114 learners participated in the 5th grade of the 2017-2018 spring semester, studying at a public school in the Adana Province Yüreğir District. In this research; it was applied over a total of 20 hours during a nine-week period. Two groups, experiment and control, were determined by random sampling. During the implementation process, fort he experimental group CAE (Computer Aided Education) supported curriculum with book publishing activity was applied and for the control group, CAE based traditional education was applied. In order to gather the research data, the Motivation Scale for Desktop Publishing Education was developed with support of expert opinions. According to the results of the research, there was a significant difference between the motivation levels of the students in experiment and control groups in favor of the experimental group. There was a significant difference between the pretest posttest motivation levels of the students in the experiment group in favor of posttest. However, as for gender variable, there is no significant difference between motivation levels

Keywords