ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL SORUMLU VATANDAŞ DAVRANIŞLARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 13-36
Year-Number: 2018-17

Abstract

İnsanoğlunun bir numaralı gündemi küresel dünya ölçeğinde çevre konusudur. Bu nedenle çevre eğitimi, eğitimin önemli bir parçasıdır. Toplumlar eğitimle şekillenip olumsuz davranışlarından uzaklaşıp olumlu davranışlara yönelecektir. Bu çalışmada ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin çevresel sorumlu vatandaşlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Kayseri ili Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde öğrenim gören 1500 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada Özden (2011) tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve çevresel sorumlu vatandaşlar davranış ölçeği (ÇSVDÖ) kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu 10, çevresel sorumlu vatandaşlar ölçeği ise 27 maddeden oluşmaktadır. Uygulanan ölçeğin güvenirliği .903 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak ortaokul öğrencilerinin çevresel sorumlu vatandaş davranış düzeyleri üzerine sınıf düzeyi, cinsiyet, akademik başarı, baba eğitim düzeyi, çevre kuruluşu ve çevre kulüplerine üye olma, çevre ile ilgili etkinliklere katılma gibi değişenler açısından anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The most important agenda of the human beings is the environment on the global scale. For this reason, environmental education is an important part of education. Societies are shaped by education and move away from negative behaviors towards positive behaviors. In this study, it was aimed be examined the environmentally responsible citizenship levels of 6th, 7th and 8th grade students in terms of some variables. The sample of the study consists of 1500 students in the 6th, 7th and 8th grades who receive education in the districts of Kocasinan, Melikgazi and Talas in Kayseri. province. The personal information form developed by Özden (2011) and the environmentally responsible citizens behavior scale (ÇSVDÖ) were used in the study. The personal information form consists of 10 items and the environmentally responsible citizens scale consists of 27 items. The reliability of the applied scale was found to be .903. As a result, it was determined that secondary school students have significant differences in environmentally responsible citizen behavior levels in terms of variables such as grade level, gender, academic achievement, father’s education level, membership of environmental organizations and environmental clubs, participation in environmental activities.

Keywords