İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Number of pages: 37-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyleri ile akademik başarıları arasında ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma örneklemi Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yer alan çalışma örneklemi için belirlenen ilkokullarda öğrenim gören 4.sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde çalışma örneklemi için belirlenen ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrenci sayısı Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü strateji geliştirme biriminden alınmıştır. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencisi sayısı (?=415) olarak tespit edilmiştir. Araştırmada Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yer alan ilkokullarda okuyan 4. sınıf öğrencileri (n=199) evrenden kolayda örnekleme alma yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada İnternet Bağımlılık Ölçeği gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Araştırmada internet bağımlılık düzeyi ile akademik başarı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research is aimed at determining the relationship between internet addiction levels and academic achievement of 4th grade students in primary school and it is a research in quantitative based general screening and relational screening model. The research universe was determined as the 4th grade students studying in the primary schools determined for the study universe in the province of Boğazlıyan, Yozgat. The number of 4th grade students studying in the primary schools determined for the study universe in the province of Boğazlıyan in Yozgat province was taken from the Boğazlıyan District National Education Directorate's strategy development unit. Internet Dependency Scale was used in the study with necessary permissions. It was concluded that there was a statistically significant relationship between internet addiction level and academic achievement level in the research.

Keywords


 • Arıcı, İ. (2008). Öğrencilerin cinsiyetlerinin ilkokul din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki başarı düzeylerine etkisi. Fırat İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(1), 143–159.

 • Çağır, G. (2010). Lise ve üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile algılanan esenlik halleri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

 • Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında yeni bir boyut: İnternet bağımlılığı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (22), 83-98.

 • Cömert, I. T. ve Kayıran, S. M. (2010). Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı. Çocuk Dergisi, 10(4), 166-170.

 • Demirtaş, H. ve Çınar. İ. (2004), Yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerin başarı algısı ve eğitime ilişkin görüşleri (Malatya İli Örneği). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı'nda sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • Doğan, A. (2013). İnternet Bağımlılığı Yaygınlığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi Ve Danışmanlığı Anabilim Dalı, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Programı, İzmir.

 • Elmacıoğlu, T. (1998). Başarıda Aile Faktörü (3. Baskı). İstanbul: Hayat Yayınları.

 • Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.

 • Ergin, A. ve Uzun, S. U., & Bozkurt, A. İ. (2013). Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Sıklığı ve Etkileyen Etmenler. Pamukkale Tıp Dergisi, 6 (3), 134-142.

 • Eşği, N. (2014). Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 807-839.

 • Göktaş, S. ve Kayri, S. (2014). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin derslerdeki başarı düzeylerinin birbiriyle ilişkisi. İlköğretim Online, 2(2), 19-27.

 • Griffiths, M. D. (2001). Sex on the ınternet: observations and ımplications for ınternet sex addiction. The Journal of Sex Research, 38(4), 333-342.

 • Güleç, S. ve Alkış, S. (2003). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin derslerdeki başarı

 • Günüç, S. ve Kayri, M. ( 2010). Türkiye’ de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik- güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 39, 220-232.

 • Kasatura, İ. (1991). Okul başarısından hayat başarısına ( 1.Baskı). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

 • Keskin, G. ve Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10).

 • Nakilcioğlu, İ. H. (2007). İletişimden bilişime: İnternet kültüründen kesitler, akademik bilişim. IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Dumlupınar Üniversitesi. Kütahya.

 • Ögel, K. (2014). İnternet bağımlılığı. 2.basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 • Olcay, A. ve Döş, İ. (2009). Ortaöğretimde başarıyı olumsuz etkileyen unsurların öğrenci boyutuyla tespitine yönelik bir uygulama. Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 131155.

 • Özgüven, İ. E. (2002). Bireyi tanıma teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Peker, A. (2013). İnsani değerler yönelimli psiko-eğitim programının problemli internet kullanımı ve siber zorbalık üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

 • Şahin, C. ve Korkmaz, Ö. (2011). İnternet bağımlılığı ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 101-115.

 • Şevik, Y. (2014). İlkokul müdür ve müdür yardımcılarının öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri ile akademik başarısına katkıları. Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

 • Shapira, N. A. Lessing, M. C., Goldsmith, T. D., Szabo S. T., Lazoritz M., Gold, M.S., ve Stein D. J. (2003). Problematic internet use: Proposed classification and diagnostic criteria.depression and anxiety,17(4), 207-216.

 • Silah, M. (2003). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen çeşitli nedenler arasından süreksiz durumluk kaygısının yeri ve önemi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10, 102-115.

 • TDK ( Türk Dil Kurumu). (2014). Çocuk ve ilk gençlik edebiyatı. Ankara: TDK.

 • Yalçın, N. (2014). İnterneti doğru kullanıyor muyuz? İnternet bağımlısı mıyız? Çocuklarımız ve gençlerimiz risk altında mı? http://ab.org.tr/ab06/bildiri/113.doc.

 • Ybarra, M. (2004). Linkages between depressive symptomatology and internet harassment.

                                                                                                    
 • Article Statistics