İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ,
INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE DETERMİNATİON OF INTERNET ADDİCTİON LEVELS AND ACADEMİC ACHİEVEMENT OF PRİMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS

Author:

Number of pages : 37-65

Abstract

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyleri ile akademik başarıları arasında ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma örneklemi Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yer alan çalışma örneklemi için belirlenen ilkokullarda öğrenim gören 4.sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde çalışma örneklemi için belirlenen ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrenci sayısı Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü strateji geliştirme biriminden alınmıştır. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencisi sayısı (?=415) olarak tespit edilmiştir. Araştırmada Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yer alan ilkokullarda okuyan 4. sınıf öğrencileri (n=199) evrenden kolayda örnekleme alma yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada İnternet Bağımlılık Ölçeği gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Araştırmada internet bağımlılık düzeyi ile akademik başarı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research is aimed at determining the relationship between internet addiction levels and academic achievement of 4th grade students in primary school and it is a research in quantitative based general screening and relational screening model. The research universe was determined as the 4th grade students studying in the primary schools determined for the study universe in the province of Boğazlıyan, Yozgat. The number of 4th grade students studying in the primary schools determined for the study universe in the province of Boğazlıyan in Yozgat province was taken from the Boğazlıyan District National Education Directorate's strategy development unit. Internet Dependency Scale was used in the study with necessary permissions. It was concluded that there was a statistically significant relationship between internet addiction level and academic achievement level in the research.

Keywords