ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 78-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini, öğretmen görüşlerine dayalı olarak ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırma, tarama modelindedir ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamama aracı olarak, Coşkun (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri” ölçeği kullanılmıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerine ve alt boyutlarına ilişkin puanlarının cinsiyete, lisansüstü eğitim yapma isteğine, kişisel ve mesleki gelişim ile ilgili kurs, seminer, sempozyum gibi çalışmalara katılma isteğine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için non-parametrik testlerden Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerine ve alt boyutlarına ilişkin puanlarının branşa, mesleki kıdeme, mezuniyet durumuna ve görev yapılan okula göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için non-parametrik testlerden Kruskal Wallis H-Testi kullanılmıştır. Karşılaştırmalar sonrasında anlamlı bir fark çıkması sonucunda Mann Whitney UTesti kullanılarak farkın kaynağı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyledir; • Ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri yüksek düzeydedir. • Ortaöğretim öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmen eğilimlerinin motivasyon alt boyutunda yüksek düzeydedir. sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu alt boyutlarının ortalamaları da öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerin düşük düzeydedir. • Ortaöğretim öğretmenlerinin, cinsiyet, çalışma alanı, mesleki kıdem, mezun oldukları yüksek öğretim kurumu, görev yaptıkları okul türü, kişisel ve mesleki gelişim ile ilgili kurs, seminer, sempozyum vb. çalışmalara katılma istekleri değişkenine göre yaşam boyu öğrenme eğilimlerinde anlamlı farklılık yoktur. Ancak lisansüstü eğitim yapma istekleri değişkeninde anlamlı farklılık vardır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to reveal the life long learning tendencies of secondary school teachers based on teachers’ views. The research is a descriptive study in the form of descriptive survey model and is conducted by using quantitative research methods. In the study, "Life Long Learning Tendencies" scalewas used to collect data developed by Coşkun (2009). Mann Whitney U-Test was used for non-parametric tests.The Kruskal Wallis H-test was used as non-parametric tests because there were three independent and more independent categories to determine whether teachers' scores on life-long learning tendencies and sub-dimensions differed significantly with respect to age, occupational status, graduation status. As a result of a significant difference after the comparisons, the difference source was determined by using the Mann Whitney U Test. Findings obtained from the research are as follows; • Secondary school teachers' lifelong learning tendencies were high. • Secondary school teachers' lifelong learning tendencies were high on the motivation sub-dimension. The average of perseverance, lack of learning and lack of curiosity subscales was also low in teachers' lifelong learning tendencies. • There was no significant difference in the lifelong learning tendenciesof secondary school teachers according to variables such as gender, field of study, occupational seniority, higher educatioererewn institutions they graduate, types of school they work in, and desire to participate in personal and professional development, courses, seminars and symposiums. However, there was a significant difference in the demand for graduate education.

Keywords


 • Arcagök, S. ve Şahin Ç. (2014). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 7(16).

 • Aspin, D., N. ve Judith D., C. (2000). Lifelong learning: Concepts and Conceptions. International Journal of Lifelong Education, 19 (1), 2-19.

 • Ayaz, C. (2016); “Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi “(Master's Thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

 • Ayra, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Mesleki Öz Yeterlik Algıları İle İlişkisi. Education Sciences, 9(5), 17-28.

 • Can, T. (2011). Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Yabancı Dil Olarak İngilizce Ders Kitaplarında Strateji Kullanımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Coşkun, D., Y. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. ”Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara

 • Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayarla İlgili ÖzYeterlik Algılarının İncelenmesi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,11. 101

 • Demirel, M. ve Akkoyunlu B. (2010). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ve Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik Algıları. 10 th. International Educational Technology Conference, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Proceedings Book, 2, 1126-1133.

 • Dinevski, D. ve Izidora, V., D. (2004). The Concepts Of University Lifelong Learning Provision in Europe. Transition Studies Review, 11(3), 227-235.

 • Doğan, S. ve Kavtelek C. (2015). Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği (HBÖÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOI: 10.19171/uuefd.71784

 • Duman, A. (2003). “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programına Kayıtlı Olan Öğrencilerin Güdüsel Yönelimleri.” Bilim Eğitim Toplum Dergisi. http://ekutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/589.pdf (Erişim: 27.12.2017)

 • Duman, A. (2006). Yetişkinler Eğitimi, Ankara: Ütopya Yayınları.

 • Erdoğan, G., D. (2014). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerine Etki Eden Faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

 • Eker, C. (2017). Eğitimde Yeni Yönelimler, A. ARSLAN (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş İçinde (s:267-301). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Karasar, Niyazi (1995); Bilimsel Araştırma Yöntemi. 7. Basım. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

 • Kılıç, H. ve Tuncel, A., Z. (2014). İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(7), 25-37.

 • Kılıç, H. (2015). İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri (Denizli ili örneği) (Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

 • Koç, G. (2005). Yaşam Boyu Öğrenme. Eğitimde Yeni Yönelimler,(Ed. Özcan, D.,) PegemA Yay., Ankara.

 • MEB (2009). Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi. Erişim Tarihi:12.11.2017, http://ecvet.ua.gov.tr/Uploads/f7699346-4182-4730-8282-a61938751493.pdf

 • Özçiftçi, M. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterliklerinin İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Amasya Üniversitesi, Amasya.

 • Polat, C. ve Odabaş, H. (2008). Bilgi Toplumunda Hayat Boyu Öğrenmenin Anahtarı: Bilgi Okuryazarlığı. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye. In Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey Proceedings içinde (596-606). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.

 • Şahin, M., Akbaşlı, S. ve Yelken, Y., T. (2010). Key Competences For Lifelong Learning: The Case of Prospective Teachers. Educational Research and Review, 5 (10), 545-556.

 • Ünal, M. (2016). Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin AB Erasmus+ Programını Algılama Durumlarının İncelenmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3).

 • Yaman, F. (2014). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

 • Yaman, F. ve Yazar, T. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4).

 • Yıldırım, Z. (2015); Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik Yeterlik Algıları Ve Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics