ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ,
INVESTIGATING OF LIFE LEARNING TENDENCIES OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS

Author:

Number of pages : 78-102

Abstract

Bu araştırma, ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini, öğretmen görüşlerine dayalı olarak ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırma, tarama modelindedir ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamama aracı olarak, Coşkun (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri” ölçeği kullanılmıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerine ve alt boyutlarına ilişkin puanlarının cinsiyete, lisansüstü eğitim yapma isteğine, kişisel ve mesleki gelişim ile ilgili kurs, seminer, sempozyum gibi çalışmalara katılma isteğine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için non-parametrik testlerden Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerine ve alt boyutlarına ilişkin puanlarının branşa, mesleki kıdeme, mezuniyet durumuna ve görev yapılan okula göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için non-parametrik testlerden Kruskal Wallis H-Testi kullanılmıştır. Karşılaştırmalar sonrasında anlamlı bir fark çıkması sonucunda Mann Whitney UTesti kullanılarak farkın kaynağı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyledir; • Ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri yüksek düzeydedir. • Ortaöğretim öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmen eğilimlerinin motivasyon alt boyutunda yüksek düzeydedir. sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu alt boyutlarının ortalamaları da öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerin düşük düzeydedir. • Ortaöğretim öğretmenlerinin, cinsiyet, çalışma alanı, mesleki kıdem, mezun oldukları yüksek öğretim kurumu, görev yaptıkları okul türü, kişisel ve mesleki gelişim ile ilgili kurs, seminer, sempozyum vb. çalışmalara katılma istekleri değişkenine göre yaşam boyu öğrenme eğilimlerinde anlamlı farklılık yoktur. Ancak lisansüstü eğitim yapma istekleri değişkeninde anlamlı farklılık vardır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to reveal the life long learning tendencies of secondary school teachers based on teachers’ views. The research is a descriptive study in the form of descriptive survey model and is conducted by using quantitative research methods. In the study, "Life Long Learning Tendencies" scalewas used to collect data developed by Coşkun (2009). Mann Whitney U-Test was used for non-parametric tests.The Kruskal Wallis H-test was used as non-parametric tests because there were three independent and more independent categories to determine whether teachers' scores on life-long learning tendencies and sub-dimensions differed significantly with respect to age, occupational status, graduation status. As a result of a significant difference after the comparisons, the difference source was determined by using the Mann Whitney U Test. Findings obtained from the research are as follows; • Secondary school teachers' lifelong learning tendencies were high. • Secondary school teachers' lifelong learning tendencies were high on the motivation sub-dimension. The average of perseverance, lack of learning and lack of curiosity subscales was also low in teachers' lifelong learning tendencies. • There was no significant difference in the lifelong learning tendenciesof secondary school teachers according to variables such as gender, field of study, occupational seniority, higher educatioererewn institutions they graduate, types of school they work in, and desire to participate in personal and professional development, courses, seminars and symposiums. However, there was a significant difference in the demand for graduate education.

Keywords