ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: MUŞ BİLSEM ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 01-17
Year-Number: 2019-18

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokulda öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilerin okuma kaygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada üstün yetenekli öğrencilerin okuma kaygılarını belirlemek amacıyla Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen ve 14 maddeden oluşan “Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) devam eden 35 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veriler 2018-2019 eğitim - öğretim yılı güz döneminde toplanmış ve SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin okuma kaygılarının “orta düzeyde” olduğu ve sınıf düzeyi, cinsiyet, baba ve anne eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey, okul türleri, öğrenim gördükleri BİLSEM Programına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate reading anxiety of gifted children studying at secondary school according to different variants. For this puspose, the “Reading Anxiety Scale for Secondary School Students”, which was developed by Melanlıoglu (2014) and includes 14 items, was used. The study group was 35 secondary school students studying at Mus Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)- Mus Science and Art Center. Scanning method was used. The data were collected with the participation of the researcher at the school the gifted students were studying in 2018-2019 education year, fall semester. The data were analyzed by SPSS using Windows 22.0 program. It was concluded that the reading anxiety of the students was at “medium level” and differed significantly depending on the class level, gender, father’s and mother’s education level, socioeconomic level, school type and the BİLSEM Program studied at.

Keywords