TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE GRAFİK MATERYAL KULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 30-42
Year-Number: 2019-18

Abstract

Bu çalışma; Türkiye’de matematik eğitiminde grafik materyal kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların eğilimlerini belirlemek için, 2000-2017 yılları arasındaki tez ve makale çalışmalarını içerik analizi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma verileri için; YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Google Akademik, Dergi Park, Türk Eğitim İndeksi(TEI), ASSOS İndeks taranmış ve ulaşım sağlanan 31 adet tez, 15 adet makale araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışmaların; kullanılan grafik materyali türüne, çalışma konularına, öğrenme alanlarına, kullanılan veri toplama araçlarına, örneklem türlerine ve örneklem büyüklüklerine göre dağılımlarına bakılmıştır. Kullanılan en fazla grafik türünün kavram haritası, üzerinde en çok çalışılan konunun başarı, öğrenme alanın ise sayılar ve işlemler olduğu saptanmıştır. En sık kullanılan veri toplama aracının başarı testi olduğu ve en çok ortaokul öğrencileri ile çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Çeşitli grafik materyallerini kullanarak, farklı örneklem gruplarında farklı öğrenme alanlarında kalıcılık, geometrik düşünme, kavram yanılgısı ile ilgili çalışmaların yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This work; To determine trends which are related to the work of graphic material to use in mathematics education in Turkey, the thesis studies and articles from the years 2000-2017 aims to examine the content analysis. For this purpose, for research data; YOK National Thesis Center, ULAKBİM Social Sciences Database, Google Academic, Turkish Journal Park, Turkish Education Index (TEI), ASSOS index were scanned and 31 thesis and 15 articles were provided. These studies; the graphical material used is looked at the distribution according to the study subjects, learning areas, data collection tools used, sample types and sample sizes. It was determined that the most used graph is the concept map, the most studied topic is the success, and the learning field is the numbers and operations. It has been determined that the most frequently used data collection tool is the success test and most of the studies with middle school students are done. Using various graphic materials, studies on persistence, geometric thinking, misconceptions in different learning areas in different sample groups may be useful.

Keywords