YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA EBEVEYNLER İÇİN GELİŞTİRİLEN AİLE KATILIMLI EĞİTİM PROGRAMI ARAŞTIRMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (2015-2018)

Author:

Number of pages: 43-66
Year-Number: 2019-18

Abstract

Bu araştırmada, 2015-2018 yılları arasında Türkiye’de 2-6 yaş dönemi çocuğa sahip ebeveynler için geliştirilen aile katılımlı eğitim programlarıyla ilişkili tez ve makale çalışmalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) veri tabanları taranmış konuyla ilgili tez çalışmaları ve hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler olmak üzere toplam 30 araştırmaya ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmalar iki kategoride incelenmiştir. Bunlar “Aile Katılımlı Eğitim Programıyla İlgili Makaleler” kategorisinde 17 makale, “Aile Katılımlı Eğitim Programıyla İlgili Tezler” kategorisinde 2 tanesi doktora düzeyinde, 11 tanesi yüksek lisans düzeyinde olmak üzere toplam 13 tez yer almaktadır. Ana tema çocuk ve aile eğitimi araştırmaları olarak belirlenmiştir. Alt temalar ise kaynak, araştırmanın amacı, yöntem, katılımcılar ve özellikleri, veri toplama araçları ve bulgular olarak belirlenmiştir. Sonuçlar yüzdelik ifadeler olarak yorumlanarak verilmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to review articles and thesis written in Turkey during 2015-2018 regarding family involvement educational programs developed for parents of 2-6 years old children. A total of 30 theses and articles which were published in journals with citation index were reached regarding the topic, in the The Council of Higher Education (YOK), National Thesis Center, Turkish Academic Network and Information Center (ULAKBİM) databases. These studies were categorised into two, namely “Articles Regarding Family Involvement Educational Programs”, and “ Theses Regarding Family Involvement Educational Programs”. The first category included 17 articles, and the latter included 13 theses; two of them being the PhD theses, and 11 of them being the masters theses. The main theme was determined as child and family education research whereas the sub themes were resources, the aim of the research, participants and their characteristics, data collection tools, and findings. The results were given in percentages and discussions were extended.

Keywords