KARİYER UYUMLULUĞUNUN, GELECEĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 67-76
Year-Number: 2019-18

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı kariyer uyumluluğu ile geleceğe yönelik tutumların ve yaşam doyumunun ilişkisini incelemektir. Bu araştırmada ayrıca, eğitim fakültesi ve mühendislik fakültesinde okumakta olan öğrencilerin kariyer uyumluluğu, geleceğe yönelik tutumları ve yaşam doyumlarını karşılaştırmak hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 100 ve Mühendislik Fakültesinde okumakta olan 105 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada 18-23 yaş aralığındaki 107 kadın ve 98 erkek öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilere, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan ve sosyo-demografik bilgileri içeren bir form, kişisel geleceklerine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Geleceğe Yönelik Tutum Ölçeği Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kariyer Uyumluluğu Ölçeği verilmiştir. Verilerin analizinde t-testi, korelasyon ve çoklu regresyon kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre kariyer uyumluluğunun geleceğe yönelik tutum puanları ve yaşam doyum puanları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin geleceğe planlı ve olumlu yönelimleri ve yaşam doyumları yükseldikçe kariyer uyumlulukları da yükselmektedir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to examine the relationship between career adaptability, future attitudes and life satisfaction. In this study, it is aimed to compare career adaptability, future attitudes and life satisfaction of the students studying in faculty of education and engineering faculty. The sample group of the study consisted of 100 students studying at Faculty of Education and 105 volunteer students studying at Faculty of Engineering. The study included 107 female and 98 male students aged 18-23 years. In this study, personal information form, Attitude Scale towards Future the Life Satisfaction Scale, the Career Adaptability Scale was used to collect data. According to the results of the analysis, a positive correlation was found between the attitude scores of the career adaptability and the life satisfaction scores. As students' planned and positive orientations to the future and life satisfaction increase, their career adaptability also increases.

Keywords