ÖZEL EĞİTİM ALANINDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 128-149
Year-Number: 2019-18

Abstract

Yapılan bu araştırmada, özel eğitim alanında görev yapan sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik ve yaşam doyumu düzeylerinin, cinsiyet, görev yaptığı yerleşim yeri, mesleği isteyerek seçip seçmeme değişkenleri ve tükenmişlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişki açılarından incelenmiştir. Araştırmada 119 erkek 91 kadın katılımcıdan veri alınmıştır. Veriler kişisel bilgi formu, Kopenhag Tükenmişlik Envanteri ve Yaşam Doyumu Envanteri ile birlikte veriler toplanmıştır. Katılımcıların işle ilgili tükenmişlik alt boyutunda orta düzeyde tükenmişlik yaşadığı görülmektedir. Yaşam doyumu envanteriyle toplanan verilerde, katılımcılar yaşamdan orta düzeyde bir doyum almaktadır. Tükenmişlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiye bakıldığında, bireylerde tükenmişlik arttıkça yaşam doyumunun azalmakta olduğu görülmüştür. Yani aralarında negatif bir ilişki vardır.

Keywords

Abstract

In this scientific research, the level of burnout and life satisfaction of the classroom teachers of special education were examined from the perspective of gender, place of employment and variables of willingness to choose or not their job. The data were collected through a Personal Information Form, Copenhagen Burnout Inventory and Life Satisfaction Inventory. According to the collected data with life satisfaction inventory, it is seen that teachers have a medium-level satisfaction from life. When we look at the variable of the residence where the duty is made, it is seen that the life satisfaction is the least in the provincial centers and that these differences are not meaningful statistically. We did not find a significant difference between the variable of teachers' willingness to select their occupation. As a result, the life satisfaction decreases as the burnout increases in the individuals. So there is a negative relationship between them.

Keywords