OKULUN FİZİKİ ÇEVRE ALGI ÖLÇEĞİ (OFÇA): ÖLÇEK GELİŞTİRME GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 29-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin okullarının fiziki özelliklerini algılama düzeylerini ortaya çıkarmaya yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla geliştirilerek hazınlanan madde form uzmanlara gönderilmiş, incelemeleri talep edilmiştir. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda formda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Oluşturulan 27 maddelik deneme formu 560 lise öğrencisine uygulanmıştır. Uygulama sonunda elde edilen veriler analiz edilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analiziyle (AFA) “fiziksel ihtiyaçlar”, “güvenlik ihtiyaçları” ve “psikolojik ihtiyaçlar” olmak üzere üç boyutlu ve toplam 22 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Analizlerde ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Analizler sonucunda faktörlerin birbiriyle anlamlı ve olumlu bir ilişki sergilediği görülmüştür. Alt boyutların, ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak adlandırılan temel bir yapının bileşenleri olduğu ve bunların birlikte bir üst yapıyı oluşturduğu Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarıyla anlaşılmıştır. Modelin uyum iyiliği indeksleri kabul edilebilir düzeydedir. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları da Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonuçlarını doğrulamıştır. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlılık katsayısı .933 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin “Fiziksel alt boyutu” Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .945, “Güvenlik alt boyutu” Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .642 ve “Psikolojik alt boyutu” Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .756 olarak bulunmuştur. Ulaşılan bulgulara göre ölçeğin faktörlerinin iç tutarlılık katsayılarının yeterli düzeyde olduğu görülmüş ve bütününün iç tutarlılık katsayısının yüksek olmasına bağlı olarak, lise öğrencilerinin okullarına yönelik fiziki özellikleri algılama düzeyleri üzerinde tutarlı ölçümler yapabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to develop a valid and reliable measurement tool to reveal the level of perception of high school students on their schools’physical characteristics. The experimental form developed for this purpose was sent to the experts and their investigations were requested. Necessary arrangements were made in the form in accordance with the feedback from the experts. The 27-item trial form was applied to 560 high school students. Data obtained at the end of the application were analyzed. With exploratory Factor Analysis (AFA), a three dimensional structure consisting of of 22 items with the dimensions of “physical needs”, “security needs” and “psychological needs” was formed. In the analyzes, the relationship between the sub-dimensions of the scale was examined. As a result of the analyzes, it was seen that the factors showed a significant and positive relationship with each other. It was concluded, with the Confirmatory Factor Analysis (CFA) results that the sub-dimensions were the components of a basic structure called the hierarchy of needs and they constituted a superstructure together. The model's internal consistency indexes are acceptable enough. Confirmatory Factor Analysis (CFA) results also confirmed the results of Exploratory Factor Analysis (AFA). The internal consistency coefficient obtained for the whole scale was determined as .933. Cronbach's Alpha reliability coefficients were found to be .945 for the sub-dimension of physical needs, .642 for the sub-dimension of security needs and .756 for the sub-dimension of psychological needs. According to the findings, the internal consistency coefficients of the factors were found to be sufficient and due to the high internal consistency coefficient of the whole, a valid and reliable scale was established to make consistent measurements on the level of perception of high school students on their schools’physical characteristics.

Keywords