DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN RIFAT ILGAZ’A AİT “HALİME KAPTAN” ADLI ESERİN İNCELENMESİ
EXAMINING RIFAT ILGAZ’S WORK OF “HALİME KAPTAN” IN TERMS OF VALUES EDUCATION

Author : Cevat EKER -Dilara ERDOĞAN
Number of pages : 48-55

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında okutulması önerilen ve 100 temel eser içerisinde yer alan Rıfat Ilgaz’a ait “Halime Kaptan” adlı kitabında değerlere yer verilme durumunu analiz etmektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, veri toplamak için dokuman analizi tekniği tercih edilmiş, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması için kök değerler olarak belirtilen “ adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” değerleri ile ilgili eserde yer alan ifadeler belirlenmiş, ardından bu ifadeler yorumlanarak ilgili değerin başlığı altında verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde “Halime Kaptan” adlı kitapta en fazla yer verilen değerin vatanseverlik değeri olduğu ardından sırasıyla yardımseverlik, sorumluluk, sevgi, saygı, dürüstlük, öz denetim ve adalet değerlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Eserde dostluk ve sabır değerlerine ise rastlanmamıştır. Eserin, belirlenmiş değerler göz önüne alındığında zengin bir içeriğe sahip olduğu görülmüştür.

Keywords

Değerler, Değerler eğitimi, 100 temel eser

Read: 2,075

Download: 954