DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN RIFAT ILGAZ’A AİT “HALİME KAPTAN” ADLI ESERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 48-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında okutulması önerilen ve 100 temel eser içerisinde yer alan Rıfat Ilgaz’a ait “Halime Kaptan” adlı kitabında değerlere yer verilme durumunu analiz etmektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, veri toplamak için dokuman analizi tekniği tercih edilmiş, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması için kök değerler olarak belirtilen “ adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” değerleri ile ilgili eserde yer alan ifadeler belirlenmiş, ardından bu ifadeler yorumlanarak ilgili değerin başlığı altında verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde “Halime Kaptan” adlı kitapta en fazla yer verilen değerin vatanseverlik değeri olduğu ardından sırasıyla yardımseverlik, sorumluluk, sevgi, saygı, dürüstlük, öz denetim ve adalet değerlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Eserde dostluk ve sabır değerlerine ise rastlanmamıştır. Eserin, belirlenmiş değerler göz önüne alındığında zengin bir içeriğe sahip olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this search is to analyse the book of Rıfat Ilgaz named ‘Halime Kaptan’ which is suggested to be taught in primary schools and involved as one of the 100 masterpiece. In this study, document analysis technique which is one of the qualitative research methods was used to collect data. Descriptive analysis was used to analyze the data. Phrases about values which are determined by the Ministry of Education in 2018 to be gained for students of primary schools such as “Justice-fair, responsibility, diligence, authenticity-honesty, tolerance, compassion, self- confidence, patience, love, benevolence-solidarity, hospitality, loyalty and patriotism” are determined and given under the title of relevant value by interpreting. When the findings are analyzed; in the book of ‘Halime Kaptan’ patriotism is mostly involved and followed by helpfulness, responsibility, love, respect, honesty, self-control and justice. loyalty, benevolence-solidarity, authenticity-honesty, justice-fair, diligence, self-confidence, responsibility, tolerance, compassion and patience. The values of friendship and patience were not found. It has been observed that the work has a rich content considering the determined values.

Keywords