MESLEKİ GELİŞİME REHBERLİK ETMEDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN LEADING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Author : Mustafa ÖZDERE
Number of pages : 56-74

Abstract

Okullarda öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşmesinde en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Etkili öğretmenler; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği profesyonelliğinin gereği, zaman içinde değişen, gelişen şartlara uygun olarak kendi mesleki gelişimlerine önem verirler. Ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimleri, öğrencinin akademik başarısının geliştirilmesi ve etkili okul için de önemlidir. Öğretmenlerin öğretme işini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek için sahip oldukları mesleki bilgi, beceri, yeterlilikleri geliştirmeleri, yeni bir anlayış edinmeleri için gerçekleştirilen bütün faaliyetler mesleki gelişim kapsamında değerlendirilmektedir. Öğretmenlere daha nitelikli mesleki gelişim imkânlarının sunulmasında ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda okul yöneticilerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Okul yöneticileri öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemede, ihtiyaçlara uygun mesleki gelişim faaliyetleri düzenlemede, düzenlenen faaliyetlere katılımı teşvik etmede ve katılımı sağlamada, edinilen bilgilerin uygulamaya dökülmesinde kilit noktadaki bireylerdir. Ayrıca, bir mesleki gelişim eğitiminin niteliğini ve etkililiğini değerlendirmede, okul ortamını bütün paydaşlar için bir öğrenme ortamı olarak şekillendirmede ve öğrenmenin sonsuz bir bir süreç olduğu bilincini kazandırmada ve öğrenmeyi ihtiyaç haline getirmede önemli roller oynamaktadırlar. Bu çalışmanın mesleki gelişim faaliyetlerinin etkililiği için dikkat edilmesi gereken unsurlar ile mesleki gelişime rehberlik etmede okul yöneticilerine düşen görevler hakkında kaynak bilgi sağlama konusunda yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Mesleki gelişim, mesleki gelişim eğitimi planlama, Okul yöneticisi, Öğretmen

Read: 1,889

Download: 848