OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜBİTAK 4004 PROJELERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TUBITAK 4004 PROJECTS CARRIED OUT IN PRESCHOOL PERIOD

Author : Perihan CİVELEK
Number of pages : 77-94

Abstract

Çalışmada 2016-2018 yılları arasında TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında okul öncesi dönemde desteklenmesine karar verilen projelerin çeşitli boyutlara göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline uygun olarak tasarlanmış ve çalışmanın alt amaçlarına ilişkin bulgular içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; okul öncesi dönemde desteklenmesine karar verilen en fazla projenin 2017 yılına ait olduğu, projelerin en çok üniversiteler tarafından yürütüldüğü, projelerin çoğunun Akdeniz Bölgesi’nde uygulandığı ve daha çok 5-6 yaş grubundaki çocuklarla gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca çoğu projenin çocukların doğaya karşı olumlu tutum ve değer geliştirmelerini sağlamak ile bilinçli ve sağlıklı nesillerin yetişmesine destek olmak amaçlarıyla gerçekleştirildiği belirlenmiş, projelerin uygulama sürelerinin ise 4 gün ile 3 ay arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Projelerin öğretim yöntemi açısından en fazla yaparak-yaşayarak öğrenmeye vurgu yaptığı ve projelerde en çok yerinde inceleme ve gözlem tekniklerinin kullanıldığı görülmüştür.

Keywords

Okul öncesi eğitim, bilim eğitimi, doğa eğitimi, proje tabanlı öğrenme, yaparak-yaşayarak öğrenme

Read:1590

Download: 674

Atıf Bulunamadı