ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE YÖNELİK YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF COMPETENCE TOWARDS 21st CENTURY SKILLS

Author : Cevat EKER -Ayşe AKAR ELEKOĞLU, Pınar KAMAR, Murat KAMAR
Number of pages : 26-37

Abstract

Günümüzde meydana gelen değişim ve gelişmeler bireylerin birtakım becerilere de sahip olmaları gerekliliğini beraberinde getirmiştir. 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bu beceriler, “Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri”, “Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri”, “Yaşam ve Kariyer Becerileri” olmak üzere 3 ana başlık altında 13 beceri olarak ele alınmaktadır. Bu araştırma ile, öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarının farklı değişkenler (cinsiyet, mesleki kıdem) açısından incelemesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaokullarda görev yapan 86 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak “21. Yüzyıl Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklemler t-testi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin genel yeterlik algılarının yüksek olduğu,“Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri” alt boyutlarında ise erkek öğretmenlerin lehine anlamlı bir fark olduğu, “Yaşam ve Kariyer Becerileri” alt boyutlarında kadın öğretmenlerin lehine anlamlı fark olduğu, kıdem değişkenine ise farkın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

21. Yüzyıl becerileri, Yeterlik algısı, Öğretmen

Read: 1,618

Download: 533