İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 01-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, ilkokul öğrencilerinin görsel algı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modellerinin bir arada kullanıldığı araştırmada görsel algı düzeyleri “Gelişimsel Görsel Algı Testi-2” ile belirlenmiştir. Ölçeğin 8-9 yaş grubuna uygunluğu için 100 öğrenci ile ön çalışma yapılmış, güvenirlik ve geçerliği sınanmıştır. Yaş grubuna uygunluğu belirlenen ölçek 150 öğrenciye tekrar uygulanarak görsel algı düzeyleri cinsiyete göre incelenmiş, görsel algı alt testleri arasındaki ilişki düzeyleri tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin genel görsel algılarının ortalama düzeyde olduğu belirlenmiştir. Görsel-motor algı boyutunda ortalamanın üstünde olan öğrenciler, motor-bağımsız görsel algı boyutunda ortalama düzeydedir. Öğrenciler en yüksek ortalamayı görsel-motor hız, en düşük ortalamayı ise mekânda konum alt testinde almışlardır. Genel görsel algı düzeyinde cinsiyetin etkisinin olmadığı, bununla birlikte yaşın anlamlı farklılığa yol açtığı belirlenmiştir. Genel görsel algı ile alt boyutları arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki vardır. Alt testler arasındaki ilişkiler de pozitif ve anlamlıdır.

Keywords

Abstract

In this research it is aimed to examine the visual perception levels of primary school student. The sample of the research in which the relational screening models are used. Visual perception levels of the students were determined by Developmental Visual Perception Test-2. For the suitability of the scale to the age group (8-9), 100 students were pre-studied; and reliability and validity of the scale were tested. The scale which was determined to be suitable for the age group re-applied with 150 students, visual perception levels of the students were examined by gender, and the relationship between visual perception subtests was determined. At the end of the research, it was determined that general visual perceptions of the student were at an average level. The student who are better than average in the visual motor perception dimension that require motor skills, include complex hand eye coordination tasks, shows visual perception skill, are at the average level, at the motor independent visual perception dimension that doesn’t require motor skill and aiming to measure visual perception skills. The students had the highest average at the visual motor speed dimension and the lowest average at the position in place dimension. It has been shown that the age of the student leads to a significant difference in terms of general visual perception level. Moreover it has been determined that there is no effect of gender on the visual perception level of the students. Beside this, it has been found that the common effect of the age and gender on the students’ general perception level isn’t significant. There is a positively and highly significant relationship between general visual perception and its sub-dimensions. The relationship between subtests is positive and significant, too.

Keywords


 • Bademci, V. (2006). Tartışmayı sonlandırmak: cronbach'ın alfa katsayısı, iki değerli [0, 1] ölçümlenmiş maddeler ile kullanılabilir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 438-446.

 • Baykul, Y., Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. İstanbul: MEB Devlet Kitapları.

 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Bruner, J. S. (1966).Toward a theory of instruction. New York: WW Norton & Company Inc.

 • Cheung, P., Poon, M., Leung, M. ve Wong, R. (2005). The developmental test of visual perception-2 normative study on the visual perception function for children in Hong Kong. Physcal & Occupational Theraphy in Pediatrics, 25(4), 29-43. https://doi.org/10.1080/ J006v25n04_03

 • Demirci, A. (2010). Görsel algı eğitiminin beş-altı yaş çocuklarının görsel algı gelişimlerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Dickey, J. P. ve Hendricks, R. C. (1991). Visual perception qualities of instructional materials. The Clearing House, 64(3), 168-170. https://doi.org/10.1080/00098655.1991.

 • Duru, H. (2008).Gelişimsel görsel algı testi-2’nin 6 yas çocukları için güvenirlik ve geçerlik ön çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Ercan, G. Z. (2009). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına verilen görsel algı eğitiminin görsel-motor koordinasyon gelişimine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Erdem, M. (2006).Anaokuluna devam eden beş-altı yaş çocuklarının matematiksel becerileri ile görsel algı becerilerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Ferah, A. (2007). Türkçe ilkokuma yazmayı öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Frostig, M.(1968). Pictures and patterns. Teacher’s Guide.

 • Frostig, M., Lefever, W. ve Whittlesey, J. (1963). Disturbances in visual perception. The Journal of Educational Research, 57(3), 160-162. https://doi.org/10.1080/00220671.1963.

 • Frostig, M.ve Horne, D. (1964). The Frostig programme for the development of visual perception: Teacher's guide. Chicago: Follett Educational Corporation.

 • Gardner, M.F. (1992). Test of visual perceptual skills (non-motor): upper level manual. Hydesville CA:Psychological and Educational Publications Incorporated.

 • Gardner, M.F. (1996). Test of visual perceptual skills (non-motor) revised. Hydesville CA: Psychological and Educational Publications Incorporated.

 • George, D. ve Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step (A Simple Guide and Reference). New York: Routledge.

 • Gould, L. N. (1967). Visual perception training. The Elementary School Journal, 67(7), 381-389. https://doi.org/10.1086/460388

 • Görener, Ö. (2006). Beş–altı yaş grubu çocuklarda yapılandırılmış görsel sanat eğitiminin görsel algılamaya etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Hammill, D. D., Pearson, N.A. ve Voress, J.K. (1993). Developmental test of visual perception- 2nd ed.: examiner’s manual. Texas: Pro-Ed Pub.

 • İbişoğlu, A. (1987). 4.0-9.0 yaş dilimindeki epileptik ve non-epileptik çocukların görsel algı gelişimi açısından karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul.

 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.

 • Karasar, N. (2012).Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Kılıç, Ö.G. (2004). Ailesiyle birlikte yaşayan ve çocuk yuvasında kalan çocukların görsel algılama davranışı ile okul olgunluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Kirk, S.A., Gallagher, J.J. ve Nicholas J. Anastasiow, N.J. (2000). Educating exceptional children. Boston:Houghton Mifflin Company.

 • Kranowitz, C. S. (1998). Out of sync child. New York:A Skylight Press.

 • Korkmazlar, Ü., Sürücü, Ö. (2007). Öğrenme Bozuklukları. Soykan, A. A.ve Işık, T.Y. (Ed), Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (sf. 307-326). İstanbul: Golden Print

 • Kulp, M. T. (1999). Relationship between visual motor integration skill and academic performance in kindergerten through third grade. Optometry and Vision Science, 76(3), 159-163. https://doi.org/10.1097/00006324-199903000-00015

 • Linderman, M. G. (1997). Art in the elementary school. New York: Mc Graw Hill Edition.

 • Memiş, A. ve Harmankaya, T. (2012).İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeyleri, TSA, 16(1), 27-46.

 • Memiş,A. & Ayvaz Sivri, D.(2016). The analysis of reading skills and visual perception levels of first grade Turkish students. Journal of Education and Training Studies,4(8),161-166. https://doi.org/10.11114/jets.v4i8.1663

 • Olson, A. V. (1966). The frostig developmental test of visual perception as a predictor of specific reading abilities with second-grade children. Elementary English, 43(8), 869-872.

 • Schneck, C. M. (1996). Visual perception. St Louis, MI: Mosby Year Book Inc.

 • Shaqiri, A., Brand, A., Roinishvili, M., Kunchulia, M., Sierro, G., Willemin, J., Chkonia, E., Iannantuoni, L., Pilz, K., Mohr, C. ve Herzog, M. H., Grzeczkowski, L. (2016). Gender differences in visual perception. Journal of Vision, 16, 207. doi:10.1167/16.12.207

 • Siegler, R. S. (1998). Emerging minds: the process of change in children's thinking. New York: Oxford University Press.

 • Solberg J.L. ve Brown J.M. (2002). No sex differences in contrast sensitivity and reaction time to spatial frequency. Percept. Mot. Skills, 94, 1053–1055. https://doi.org/10.2466/PMS.94. 2.1053-1055

 • Tuğrul, B., Aral, N., Erkan,S. ve Etikan,İ. (2001). Altı yaşındaki çocukların görsel algılama düzeylerine frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisinin incelenmesi. Journal of Qafqaz University, 8, 67-84. EXTENDED SUMMARY In this research it is aimed to examine the visual perception levels of primary school

                                                                                                    
 • Article Statistics