ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE RİSKLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-30 15:16:40.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Number of pages: 71-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin teknoloji kullanımı ve risklerine yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma modelinde tasarlanmış olup, katılımcıları 2017-2018 öğretim yılı ikinci döneminde Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 2 devlet ortaokulunda eğitim ve öğretime devam toplam 99 (50 erkek, 49 kız) ortaokul öğrencisidir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, ergenlerin teknolojik araçlara günlük ayırdıkları zamanın yeterince uzun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ergenlerin teknolojiyi sık kullanma nedenleri arasında; oyun ve eğlence, bağımlılık, can sıkıntısı, eğitim ve ödev yapma, video ya da film izlemek, sosyal medya vakit geçirmek gibi nedenler belirlenmiştir. Ergenlerin ailelerinin ya da öğretmenlerinin tepki verdiğini; ergenlerin teknoloji kullanımına bağlı olarak derslerini ihmal etme ve ders başarısının düşmesi, ailede tartışma ve sıkıntılar yaşama, arkadaşlarıyla görüşememe, başka sosyal etkinliklere zaman ayıramama gibi sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca ergenlerin teknolojinin aşırı kullanımının çocuklarda olumsuz etkileri olduğunu belirttikleri; bir kısmının teknolojinin olumsuz yanları ile ilgili olarak eğitim aldıkları, eğitim almayanların eğitim almak istediği belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca, teknoloji kullanımlarını önlemeye yönelik çalışmalara yer verilmesine ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, ergenlerin, ailelerin ve öğretmenlerin teknoloji kullanımına riskler ve önleme konusunda kapsamlı psikolojik danışma çalışmaları yapılmasının gerekli olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to conceptualize the level of awareness of secondary school technology regarding technology use and risks. In the case of a qualitative research model, 99 secondary school students (50 boys, 49 girls) were enrolled in 2 state secondary schools in Burdur in the second semester of 2017-2018 academic year. The description of the study was collected with a semi-structured interview form and analyzed by content analysis method. Because the research is long in the time when adolescents devote their tools. In addition, the reasons why adolescents frequently use technology; with reasons such as play and entertainment, addiction, boredom, education and homework, watching videos or movies, spending time on social media. Adolescents' families or teachers react; neglecting the lessons depending on adolescents' use of technology and decreasing the success of the lesson, having problems in the family, having problems in the family, not being able to meet with friends and using other options. Also understand that technology is negative in children; in a way that they receive training for a part of the technology as well as those who do not want to receive training. As a result, it was seen that psychological counseling studies on risky and prevention of technology use of adolescents, families and teachers are required.

Keywords


 • Aral, N. ve Doğan Keskin, A. (2018). Ebeveyn bakış açısıyla 0-6 yaş döneminde teknolojik alet kullanımının incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 5, 317–348.

 • Asıcı, E. ( 2018). Çocuk Ve Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımını Önleme Ve Müdahale. F. Savi Çakar. (Ed.), Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları. PEGEM Akademi Yayıncılık. Ankara.

 • Brunborg, G. S., Mentzoni, R. A., & Frøyland, L. R. (2014). Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems?. Journal of behavioral addictions, 3(1), 27-32.

 • Cansever, A. (2013). Ergenlerin internet kullanımının toplumsal ilişkilerinde yarattığı sorunlar. M. Kalkan & C. Kaygusuz (Ed.), İnternet bağımlılığı sorunlar ve çözümler içinde (s. 193– 210). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk veGençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109–116.

 • Ceyhan, E. ve Ceyhan, A. A. (2011). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel sonuçları. A. Kuzu (Ed.), Bilgisayar II içinde (s. 165–188). Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

 • Çınar, M. (2015). Ergenlerin problemli internet kullanım davranışları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Davis, R. A. (2001). A Cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computer Human Behavior, 17, 187-195.

 • Davıs, R., A., Flett, G., L., & Beser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic internet use: Implications for pre-employment screening. Cyber Psychology & Behavior, 5, 331-346.

 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2012). How to design and evaluate research in education. Columbus, OH: McGraw-Hill.

 • Goswami, V., & Singh, D. R. (2016). İnternet addiction among adolescents: A review of the research. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 37-44.

 • Günlü, A. ve Ceyhan, A. A. (2017). Ergenlerde internet ve problemli internet kullanım davranışının incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4, 75-117.

 • Hall, A.S. & Parsons, J. (2001). İnternet Addiction:College Student Case Study Using Best Practices In Cognitive Behaviour Therapy. Journal of Mental Health Counseling, 10402861, October 1, 2001, 23(4)

 • Kuss, D.J. & Griffiths, M.D. (2012). Internet and gaming addiction: a systematic literature review of neuroimaging studies. Brain sciences, 2(3), 347-374.

 • Ögel, K. (2012). İnternet Bağımlılığı: İnternetin Psikolojisini Anlamak Ve Bağımlılıkla Baş etmek. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

 • Öztürk, Ö., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. ve Kalyoncu, A. (2007). İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi, 8(1), 36–41.

 • Potter, W. J. (2015). Introduction To Media Literacy. SAGE

 • Saldaña, J. (2011). Fundamentals Of Qualitative Research: Understanding Qualitative Research. New York, NY: Oxford University Press

 • Spada, M. M. (2014). An Overview Of Problematic Internet Use. Addictive Behaviors, 39, 3-6.

 • Subrahmanyam, K., & Lin, G. (2007). Adolescents On The Net: Internet Use And Well-Being. Adolescence, 42(168), 659–677.

 • Şahin, F. (2007). İnternet ve çocuk istismarı. Sosyal Pediatri Günleri. Basın Yayında Çocuk Sağlığı Sempozyumu Bildiri Özetleri. Ankara.

 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınevi, İstanbul.

 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı (2013).Gençlik ve sosyal medya araştırması. http://www.gsb.gov.tr

 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2013). 06-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya. http://www.tuik.gov.tr

 • Türkiye İstatistik Kurumu (2015). Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2015. http:// www.tuik.gov.tr

 • Vural, Z., B., A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 20(5), 3348-3382.

 • Yellowlees, P. & Marks, S. (2007). Problematic Internet use or Internet addiction?. Journal Computers in Human Behavior, 23(3), 1447-1453.

 • Young, K. (1999). Internet addiction: Symptoms, evaluation and treatment. Retrieved from http:// www.netaddiction.com/articles/symptoms.pdf

 • Young, K. S. (2000). Cyber-disorders: The mental health concern for the new millennium. Cyber Psychology and Behavior, 3(5), 475-479.

                                                                                                    
 • Article Statistics