İLK YILLAR PROGRAMI (PYP) UYGULAMALARINA İLİŞKİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-30 15:16:56.0
Language : Türkçe
Konu : eğitim bilimleri ve beden eğitimi
Number of pages: 101-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada İlk Yıllar Programı uygulamalarına ilişkin Beden Eğitimi öğretmenlerinin görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı programı (PYP) yetkili okul statüsünde uygulayan okullardaki Beden Eğitimi öğretmenlerinin programı uygulamaları, derse özgü kapsam sıralama dokümanı, IB Öğrenen Profili özellikleri ve uluslararası bilincin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini almaktır. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara’da iki, İstanbul’da üç ve Adapazarı’nda bir özel okulda görev yapan toplam altı Beden Eğitimi öğretmeni ile yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmış, katılımcıların görüşleri betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Beden Eğitimi öğretmenlerinin PYP uygulamalarına ilişkin; derslerinin kapsam ve sıralamasını süreç içinde öğrendikleri, programın uygulanması için gönüllülük esasının uygulamaların niteliğini belirlediği, MEB tarafından ders için tanımlanmış öğretim programı ile İlk Yıllar Programı dahilinde kullanılan kapsam ve sıralama dokümanının benzer ve farklı yönlerinin bulunduğu ve bu iki dokümanın entegre biçimde ele alınmasının öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi sürecinde önemli rol oynadığı bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, teachers opinions about the subject of Physical Education and Sports course in the schools that implement the Primary Years Program (PYP) in authorized status were examined. This study aims to get the opinions of Physical Education and Sports teachers on the Primary Years Program, the scope and sequence of the course, IB Learner Profile features and the development of international awareness. The study was conducted with six Physical Education and Sports teachers, two working in Ankara, three in Istanbul and one in Adapazarı, in 2018-2019 Academic Year. The data obtained in this research were collected through a semi-structured interview form, which is one of the qualitative analysis methods, and the opinions of the participants were evaluated through descriptive analysis.As a result of the research, it has been found out that the teachers of Physical Education and Sports lesson learned the scope and sequence of the courses related to the Primary Years Program applications during the process and the volunteering principle determines the quality of the practices for the implementation of the program. Besides, the study shows that the scope and sequence document used by the Ministry of Education and the one used by the Primary Years Program have some similar and different aspects and that the integration of these two documents in an integrated way plays an important role in the planning and evaluation of instruction.

Keywords


 • AKDOĞAN, A. (2014) Türkiye'deki Uluslararası Bakalorya PYP Programı Uygulayan Okulların Etkili Okul Özellikleri ve Okul Kültürü Açısından İncelenmesi.

 • ALTUN, S. Doğan, Z., (2015). PYP (İlk Yıllar İçin Program) Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi. Siirt üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 1.

 • BERK, E. Laura (2008). Child Development. Prentice Hall PTR.

 • BIKMAZ HAZIR, Fatma (2006), “Yeni İlköğretim Programları ve Öğretmenler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.39, S.1, ss.99-116.

 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2009). “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” (Dördüncü baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • ÇAMLIKAYA, E. (2007), IBPYP Programına yakından bir bakış ve Türk Milli Eğitim Müfredatını uygulayan bir ilköğretim okulunun, IB PYP’ye göre hazırlanmış müfredatından örnek çalışma. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, 2007.

 • GETCHELL, Leroy Alfred, (2010) “Uluslararası Bakalorya İlköğretim Yıllarının Öğretmen Felsefesi, Etkinlik Algıları ve Eğitim Üzerine Etkileri Üzerine Etkileri” (2010). Elektronik Tez ve Tezler.

 • GÜLER, T. ve YALTIRIK, İ. (2011), Erken Çocukluk Eğitiminde İlk Yıllar Programı’nın Öğretmen Görüşleri ile İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, Cilt 36, Sayı 160.

 • IBO(2008), PYP yi gerçekleştirmek: Bir PYP Okulunda Pedagojik Liderlik. Uluslararası Bakolarya Peterson House, Cardiff, Wales,UK. Syf, (19-20-21)

 • IBO (2010), PYP yi gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi. İnternational baccalaureate Peterson House, Cardiff, Wales, UK.

 • IBO (2015) , İlk Yıllar Programı, İnternational baccalaurate “Daha İyi Bir Dünya Eğitimi İçin” IBO 2015. IBAEM.

 • IBO 2019, https://www.ibo.org/programmes/primary-years-programme/, “İlk Yıllar Programı Uygulayan Okulların Raporu” , Erişim Tarihi: 02.10.2019.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018), Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=443 , Erişim Tarihi: 08.10.2018.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_04/12041418_120416ozel_ogretim_kur umlari_yonetmelik.pdf, Erişim Tarihi: 08.10.2018.

 • PYP, KTBE (2007), “Kişisel, Toplumsal Eğitim ve Beden Eğitimi Kapsam ve Sıralamasına Giriş Kitapçığı”, 2007.

 • TWİGG V. V., (2010), Teachers’s Practices, Values and beliefs for successful inquirybased teaching in the international baccalaureate primary years programme. Journal Of Research İn International Educaiton. Vol 9, Issue1, pp. 40-65.

 • WEİSS, K. (2013), Teachers' perspectives on assessment of the learner profile attributes in the primary years programme. A Master’s Thesıs. The Program Of Currıculum And Instructıon, Bilkent Üniversitesi, ANKARA (2013).

 • YARIMCA, Ö. (2011), “Disiplinler arası Yaklaşıma Dayalı Bir Durum Çalışması”, Akademik Bakış Dergisi. Sayı: 25 Temmuz – Ağustos 2011.

 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics