SURİYELİ GÖÇMENLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN ENTEGRASYON TEMELLİ EĞİTİM POLİTİKALARI

Author :  

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: 2020-01-03 16:07:23.0
Language : Türkçe
Konu : Egitim
Number of pages: 135-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Büyük çaplı göçlerin kendisi veya doğurduğu yeni durumlar; belirlenemezlik ve hesaplanamazlık zeminine oturan bir süreci dayatır. Küresel dünyadaki kitlesel göçlerde bu ögeler daha baskındır. Küreselleşmenin etkisiyle ilişkileri daha sıkı hale gelen toplumlar/devletler, ilişkilerinin sıkılığı ölçüsünde ya bu göçlerin maruzu ya göçlerin kaynağına karşı bir güç unsuru ya da bunların her ikisi birden olur. Ortaya çıkacak her yeni durumda toplumlar/devletler; güvenlik, ekonomi, iş piyasası, ulusçu tutumlar/refleksler, demografi, kültürel değişim, konut ihtiyacı, eğitim ve dil öğretimi gibi konularda çeşitli etkilerle karşılaşır. Ülkelerin değişken dinamikler barındıran göçlere dair tecrübesi yoksa entegrasyon gecikir; üstlenilen yük ağırlaşır. Suriye kaosunun Türkiye’ye kitlesel göçler olarak yansıması da Türkiye’nin göçlere ne ölçüde hazırlıklı/hazırlıksız olduğunu göstermiştir. Geçen sekiz yıla rağmen Türkiye’nin bir “Suriyeliler meselesi” vardır. Türkiye’nin önemli bir komşuluk ilişkisi ortaya koymasına rağmen ideal bir entegrasyon sağlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı, Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmesinden bu yana Türkiye’nin uyguladığı entegrasyon temelli eğitim politikalarına dair genel bir çerçeve çizmektir.

Keywords

Abstract

Abstract Large-scale immigration itself or new situations migrations impose a process based on indeterminacy and incalculability. These elements are more dominant in mass migration in the global world. Societies/states whose relations have became tighter with the effect of globalization are either exposed to these migrations or a force against the source of the migrations, or both, to the extent of their relationship. In every new situation that will exit, the societies/states face various influences on issues such as security, economy, labor market, nationalist attitudes / reflexes, demography, cultural change, housing need, education and language teaching. If the countries do not have experience of migration with variable dynamics integration is delayed; the assumed load becomes heavier. Reflection of chaos in Syria as mass migrations to Turkey showed that Turkey was prepared/unprepared for the extent of the migration. Despite the last eight years, Turkey has a “matter of Syrians”. Although Turkey showed a significant neighborly relations, ideal integration could not be achieved. The aim of this study is to draw a general framework for integration based on the educational policy implemented by Turkey, since the Syrians to immigrated to Turkey.

Keywords


 • BALKAR, B. vd. (2016), Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar, Eğitimde Kuram ve Uygulama dergisi, S.6, s.1290-1310.

 • KILIÇ, G., ÖZKOR, D. (2019), Suriyeli Çocukların Eğitimi Araştırma Raporu, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul.

 • TERZİ, M. (2018), “Yönetilebilir Göç Politikaları ve Külfet Paylaşımı Üzerine Bir Değerlendirme: Suriyeli Sığınmacılar Örneği”, Tesam Akademi Dergisi, Ocak, S.1, s. 203234.

 • USTA, M. E vd. (2018), “Suriyeli Eğitimcilerin Gözünden Geçici Eğitim Merkezlerinde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi”, Mukaddime, S.1, s.173-188.

 • BALOĞLU, M. vd. (edit.) (2017), Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Kılavuz Kitabı, MEB, Ankara.

 • EMİN, M. N. (2019), Geleceğin İnşası: Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi, SETA Kitapları, İstanbul.

 • TAŞKIN, P., ERDEMLİ, Ö. (2018), “Education for Syrian Refugees: Problems Faced by Teachers in Turkey”, Eurasian Journal of Educational Research, S.75, s.155-178.

 • KALAYCI, S. (2016), Sığınmacıların Korunmasına Yönelik Türk Sivil Toplum Kuruluşları, İnsanı ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul.

 • AMAÇ, Z., YAŞAR, M. R. (2018), “İlk ve Ortaokullardaki Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi: Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Sistematik Bir İnceleme”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.85, Aralık, s.417-434.

 • “Geçici Koruma Yönetmeliği” (2014), http://www.mevzuat.gov.tr (erişim: 30.10.2019).

 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2019a): https://www.goc.gov.tr (erişim: 31.10.2019).

 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (2019b): https://www.goc.gov.tr (erişim: 30.10.2019).

 • MEB (2015): “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı”, http://sgb.meb.gov.tr (erişim: 31.10.2019).

 • MEB (2017), “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi”, https://pictes.meb.gov.tr (erişim: 31.10.2019).

 • MEB (2019), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı, Nisan 2019 Raporu; https://hbogm.meb.gov.tr (erişim: 31.10.2019).

 • Mülteci Hakları Merkezi (2017), “Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Eğitim Hakkı”, https://www.mhd.org.tr (erişim: 31.10.2019).

 • Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (2018), https://www.umhd.org.tr (erişim: 30.10.2019).

 • UNHCR (2019), https://data2.unhcr.org (erişim: 30.10.2019).

 • Ayşenur, A. (2019), “18 Mart Mutabakatı ve Türkiye’den Avrupa’ya Yasadışı Göçte Son Durum”, https://www.gocvakfi.org (erişim: 30.10.2019).

 • YUKK (2013), http://www.mevzuat.gov.trpdf (erişim: 31.10.2019).

                                                                                                    
 • Article Statistics