ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BENLİK KAVRAMININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-22
Number of pages: 85-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin İngilizce’ye yönelik akademik benlik kavramını cinsiyet ve İngilizce dil seviyesi değişkenleri bakımından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 151 öğrenciye ‘Akademik Benlik Kavramı Ölçeği' uygulanmıştır. Ölçek, öğrencilerin İngilizce’ye yönelik akademik benlik kavramı düzeyini belirlemek için 5 dereceli Likert tipinde düzenlenmiş 8 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerden yaş, cinsiyet ve İngilizce dil düzeyi gibi bazı demografik bilgileri belirlemeye yönelik hazırlanmış soruları cevaplamaları istenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar başlangıç (A1) ve orta alt (A2) dil düzeyindeki öğrencilerin akademik benlik kavramı puanı ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Başlangıç düzeyindeki öğrencilerin İngilizce’ye yönelik akademik benlik kavram puanı ortalaması orta alt dil düzeyindeki öğrencilerden istatiksel olarak yüksek bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin akademik benlik kavramı ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.

Keywords

Abstract

The objective of this study was to investigate university students’ self-concept in English with regard to gender and English language level. To meet the study objective, Self-Concept of Ability Scale was administered to151 students in a state university. The scale consisted of 8, 5-point Likert- type items to measure students' self-concept in English. Students were asked some demografic questions about their age, gender and English language level. Descriptive research was carried out in the study. The results of the analyses revealed that there were significant differences in English self-concept mean scores between beginner (A1) and pre-intermediate (A2) level groups. Students at beginner level had statistically higher self-concept mean scores in English than students at pre-intermediate level.No significant difference was found between girls and boys in terms of their academic self-concept mean scores.

Keywords