ORTAOKULLARDA ÇATIŞMA NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-22
Number of pages: 60-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal yaşamın hemen hemen her alanında anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ve zıtlaşmaların yaşanması doğal görülmektedir. Çatışma kavramı genel olarak; bireylerin veya grupların çeşitli nedenlerle kendi içlerinde veya aralarındaki anlaşmazlık, zıtlaşma veya uyumsuzluk olarak tanımlanabilir. Okullar, sosyal yaşamın küçük bir örneği olarak insan ilişkilerinin yoğun yaşandığı bir örgüttür. Buna bağlı olarak çatışmaların yaşanması da kaçınılmazdır. Bu araştırmanın amacı, okullarda çatışma nedenlerini ortaya koymak, yönetici ve öğretmen açısından çatışmaların nasıl çözüldüğünü saptamaktır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu Ankara ili Çankaya ilçesi kamu ortaokullarındaki yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri, görüşme yoluyla alınmıştır. Yöneticilere ve öğretmenlere açık uçlu sorular sorulmuş ve cevaplar niteliksel analiz teknikleriyle çözümlenmiştir. Okullarda yaşanan çatışmaların nedenleri üç başlıkta toplanmıştır. Bunlar; bireysel, örgütsel ve yönetsel çatışma nedenleridir. Çatışmaların çözümü konusunda bireysel, örgütsel ve yönetsel çatışmalara yönelik çözüm stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır. En sık kullanılan çatışma çözüm yöntemleri, uzlaşma, ikna, kaçınma, görmezden gelme, bürokratik yapının değiştirilmesi, baskı, çatışmalara kayıtsız kalma olarak sıralanabilir.

Keywords

Abstract

Disputes, conflicts and contradictions are natural in almost all areas of social life. The concept of conflict in general; it can be defined as disagreement, contradiction or incompatibility between individuals or groups within themselves or between them for various reasons. Schools, as a small example of social life, is an organization where human relations are intense. Consequently, conflicts are inevitable. The aim of this research is to reveal the causes of conflict in schools and to determine how the conflicts are resolved in terms of teachers and administrators. Descriptive scanning method was used in the study. The research group consists of administrators and teachers in public secondary schools in Çankaya district of Ankara. The opinions of school administrators and teachers were obtained through interviews. Administrators and teachers were asked open-ended questions and the answers were analyzed by qualitative analysis techniques. The causes of the conflicts in schools are categorized under three headings. These; individual, organizational and managerial conflicts. In order to solve conflicts, individual, organizational and managerial conflict resolution strategies are tried to be determined. The most commonly used conflict resolution methods are reconciliation, persuasion, avoidance, ignoring, changing the bureaucratic structure, oppression, indifference to conflicts.

Keywords