İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BARIŞ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI
PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF PEACE

Author : H. Tezer ASAN - Dilek ÇAPAR - Engin ASAN
Number of pages : 01-13

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilk ve ortaokul öğrencilerinin barış kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmektir. Araştırmada çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılında Antalya ve İzmir’de öğrenim gören 512 ilkokul ve ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Bu araştırmada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, barış kavramına ilişkin sahip oldukları algıları ortaya çıkarmak için, öğrencilerin her birinden “Bana göre barış …benzer; çünkü …” cümlesini tamamlanması istenmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması, “adlandırma, eleme ve arıtma, kategori geliştirme aşaması, geçerlik ve güvenirliği sağlama, verileri bilgisayar ortamına aktarma” olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. İlköğretim öğrencileri barış kavramına ilişkin toplam 50 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Üretilen bu metaforların 34 tanesi yalnızca iki öğrenci tarafından üretilmiş olduğu görülmektedir. Diğer 16 metaforu üreten öğrenci sayılarının ise 3 ile 512 öğrenci arasında değiştiği tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi barış kavramına ilişkin ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından çok sayıda metafor kullanılmıştır. Öğrenciler tarafından barış kavramına ilişkin en çok tercih edilen metaforların ‘sevgi’ olduğu görülmüştür. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin ürettikleri metaforların hepsinin olumlu olduğu ve öğrencilerin barışı olumlu algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın demokratik okul yapısının oluşturulmasına ve barış eğitimi pratiklerine katkı sunması beklenmektedir.

Keywords

İlköğretim, Barış, Barış Eğitimi.

Read:950

Download: 304

Atıf Bulunamadı