AİLE OKURYAZARLIĞI PROGRAMININ İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUMLARINA VE OKURYAZARLIK BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-22
Number of pages: 119-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, aile okuryazarlığı programının ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin okuma tutumlarına ve okuryazarlık becerilerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması desenine göre tasarlanan araştırmaya 14 birinci sınıf velisi, öğrencisi ve uygulama yapılan sınıfın öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği, Öğrenci Gözlem Formları ve Yanlış Analiz Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi ile betimleyici istatistiklere yer verilmiştir. Veliler çocuklarının okumaya yönelik tutumlarının olumlu yönde geliştiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Okumaya yönelik tutum puan ortalamalarına göre öğrencilerin tüm boyutlarda puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin okuma hız puanlarında belirgin artış gözlenmiştir. Ayrıca gözlem formu bulgularına göre öğrencilerin kitap okuma isteği, okuma-yazmayı öğrenme isteği, okuryazarlık becerilerini kullanma isteği gibi gözlenen durumlarının oldukça iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research, is to analyze the effect of family literacy programs on elementary school first grade students reading attitudes and literacy skills. There are 14 first grade students, their parents and their classroom teacher conducted in this research which is designed according to action research pattern under the qualitative research patterns. Reading Attitude Scale, Observation Forms and Running Records were used as data collection tools. In the analysis of the data, descriptive statistics and content analysis is given. Parents reported that their child's attitude towards reading is improved positively. According to the students attitude towards reading average, all of the students reading speed points are increased. In addition, according to the findings of the observation form, it was concluded that the observed situations of the students such as the desire to read books, the desire to learn to read and write, and the desire to use their literacy skills are quite good.

Keywords