YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE İLETİŞİMSEL METODOLOJİ VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ AKTİVİTELER
THE COMMUNICATIVE METHODOLOGY AND LEARNER-CENTERED ACTIVITIES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Author : Fahritdin ŞANAL - İrfan TOSUNCUOĞLU
Number of pages : 14-22

Abstract

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yabancı dil öğrenmenin önemine dair farkındalığın giderek daha da artması, yabancı ülkelere olan hareketliliğin daha fazla olması ve birçok sektörde yabancı dil bilen işgücüne duyulan gereksinimin her geçen yıl daha da fazla olması, yabancı dil öğretimini öncelikli bir durum haline getirmiştir. İlköğretimden yükseköğretim kurumlarına kadar yabancı dil derslerine devam eden öğrencilerin çoğu yeterli ve hedeflenen düzey ölçüsünde yabancı dil öğrenememektedir. Yabancı dil öğrenmenin, öğrencilerin dilin ana işlevi olan iletişim yeterliliğini kazanması, öğrenilenleri uygulaması, başka bir ifade ile öğrendikleri dil ile bir şeyler yapabilmeyi geliştirme süreci olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, yabancı dil başarısındaki yetersizlik daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta hevesli, katılımcı olan öğrencilerin yıllar geçtikte gramer odaklı ve yoğun olarak mekanik soruların çözümüne dayalı, yabancı dil olarak İngilizce öğretimini formüllerle çözülen bir matematik problemi gibi ele almaya başlamaları ile İngilizce derslerine olan ilgileri azalmakta ve başarı seviyeleri düşmektedir. Çalışmada İngilizce öğreniminde iletişimsel metodoloji, öğrenci merkezli aktivite, etkin bir İngilizce öğrenimi için detaylı bir biçimde tanıtılmış ve başarıyı arttırıcı faaliyetler üzerinde durulmuştur. Ayrıca iletişimsel metodoloji ve öğrenci merkezli aktiviteler olarak adlandırılan bu iki metodolojinin öğrenci motivasyonunu pozitif yönde arttırmak için kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Keywords

İletişimsel metodoloji, İngilizce, öğrenme, öğrenci merkezli aktiviteler, interlingua

Read:636

Download: 201

Atıf Bulunamadı