9. SINIF FRANSIZCA DERS KİTABININ TASARIM - İÇERİK – DİL VE ANLATIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF 9th GRADE FRENCH COURSEBOOK IN TERMS OF FORM, CONTENT, AND LANGUAGE AND EXPRESSIONAL FEATURES

Author : Cevat EKER -Elif ŞENEL ÖKSÜZ
Number of pages : 83-95

Abstract

Okullarda eğitim-öğretimin temel materyali kullanılan ders kitaplarıdır. Bu nedenle, ders kitaplarının belli başlı özelliklere sahip olması gerekir. MEB (2019) Taslak ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait e-içerikler Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nde, ders kitaplarının eğitim ve öğretim programının amaçladığı kazanımları içine alan, öğrenmeyi destekler nitelikte ve öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu araştırmada, 9. Sınıf A1.1 Düzeyi olan ‘Nouveau Bien Sur!’ Fransızca ders kitabının biçimsel tasarım, bilimsel içerik ve dil ve anlatım yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Veriler, doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. İncelenen doküman, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25.06.2018 tarihli kararıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren ders kitabı olarak kabul edilen Nouveau Bien Sur! ders kitabıdır. Araştırmaya konu olan ders kitabı incelenirken temel alınan ölçütler; biçimsel görünüm, bilimsel içerik ve anlatım özellikleridir. Çalışmanın sonucunda ders kitabının şekil, içerik ve metin yönünden belirtilen kriterlere genel olarak uygun olduğu, bilimsel içeriğe bakıldığında kullanılan ölçütlerin daha çok metinler üzerinden olduğunu, metinlerin özellikle ilk ünitelerde A1 düzeyi hedef alınarak hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, görseller ve metin çeşitliliği bakımından bazı eksikliklerin olduğu görülmüş, bu sebeple, kitap kapağındaki ve içerisindeki görsellere bakıldığında; özellikle A1 seviyede metinlerin görseller ile desteklenmesi ve hedef dile karşı olumlu duyguların oluşturulabilmesi adına günlük hayata dair albenisi yüksek, daha renkli ve fazla sayıda görsele yer verilmesi önerilebilir.

Keywords

9. Sınıf Fransızca ders kitabı, Tasarım, İçerik, Dil ve anlatım

Read: 1,114

Download: 383