SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL YETENEK (KAYNAŞTIRMA) KARARI OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHERS’ OPINIONS ON EDUCATIONAL PROCESSES OF STUDENT WITH SPECIAL ABILITY (INCLUSION) DECISIONS

Author : Gülşah BATDAL KARADUMAN - Zerrin AKŞAK ERTAŞ - Sema DURAN BAYTAR
Number of pages : 96-111

Abstract

Ülkemizde özel yetenek (kaynaştırma) kararı olan öğrencilere ilişkin olarak yürütülen çalışmaların büyük bir ivme kazandığı ve bu çalışmaların kazandığı ivmeye bağlı olarak, özel yetenekli öğrencilerin eğitim süreçlerinin de gün geçtikçe daha fazla üzerinde durulan bir konu haline geldiği görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde, sözü edilen bu süreçlerde sınıf öğretmenlerinin önemli bir rolünün olduğu anlaşılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, özel yetenek (kaynaştırma) kararı olan öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak uzman görüşleri alınarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılırken; elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesindeki ilkokullarda görev yapan ve sınıfında “özel yetenek kararı” verilmiş öğrencisi bulunan 28 sınıf öğretmeninin, özel yetenek tanılı öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Elde edilen verilere bağlı olarak öğretmen görüşleri yedi tema altında analiz edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin tanılama süreçlerine genel olarak güvenmedikleri, Zenginleştirilmiş Eğitim Programı (ZEP) hazırlamak konusunda kendilerini yetersiz hissettikleri, Destek Eğitim Odası (DEO) süreçlerinde sorun yaşadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Destek eğitim odası, Özel yetenekli öğrenciler, Zenginleştirilmiş eğitim programı

Read:824

Download: 372

Atıf Bulunamadı