SOYUT DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN HİKÂYELER ÜZERİNDE ANALOJİK DÜŞÜNME

Author:

Number of pages: 29-55
Year-Number: 2020-25

Abstract

ÖZET Piaget’e göre dil gelişimi bilişsel gelişimle paralellik göstermektedir. Bilişsel gelişim evrelerinin en üst basamağı soyut işlemler dönemi olduğundan ve bu dönem ikinci kademedeki öğrencileri kapsadığından, Türkçe öğretmenlerinin bu dönemi çok iyi değerlendirmeleri gerekir. Bu dönemde, soyut işlemler gelişim basamağı ihmal edilince yaşam boyu kullanılacak olan dilin eksik ve kusurlu olması söz konusu olacaktır. Bir ifadeyi anlamayan, kendini ifade edemeyen birey toplumdaki diğer bireylerle sürekli iletişim çatışması yaşar. Bu problemin yaşanmaması için Türkçe dil eğitiminde, öğrencinin seviyesine uygun metinler işlenirken, soyut işlemler dönemiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara önem verilmesi gerekir. Bu çalışmada, soyut işlemler döneminde “analojik düşünme” tek başına ele alınmış olup, Refik Halid Karay’ın Memleket Hikâyeleri adı altında toplanmış olan 18 hikâyesinin içinde yer alan duygu ve düşüncelerin, benzetmeler yoluyla ifadesinin dil gelişimi açısından Türkçe dil eğitimindeki önemine dikkat çekilmek istenmiştir. Araştırmanın sonucunda çoğunlukla fen bilimlerinde kullanıldığı bilinen analoji yönteminin Türkçe dil derslerinde de kullanılabileceği ortaya çıkarılmıştır. Bu nitel çalışmada, öyküsel analiz yöntemi kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT According to Piaget, language development parallels cognitive development. Since the highest stage of cognitive development is the abstract operational period and this period covers students in the second level, Turkish teachers should consider this period very well. In this period, when the development step of abstract operations is neglected, lifelong language will be incomplete and imperfect. An individual who does not understand an expression and cannot express himself always experiences communication conflict with other individuals in the society. In order to avoid this problem, it is necessary to pay attention to the activities and practices related to the abstract operational period while the texts appropriate to the student's level are processed in Turkish language education. In this study, “analogical thinking” was considered alone during the period of abstract operations, and it was aimed to draw attention to the importance of the expression of emotions and thoughts in the 18 stories of “Refik Halid Karay” collected under the name of “Hometown Stories” (Memleket Hikayeleri) in Turkish language education in terms of language development through analogies. As the result of the research, it has been revealed that the analogy method, which is known to be mainly used in science, can also be used in Turkish language courses. In this qualitative study, the narrative analysis method was used.

Keywords