ÜÇ BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA DOĞRU KONUSUNA DAİR KAVRAM İMAJLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-26
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-01 10:30:52.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik Eğitimi.
Number of pages: 81-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu Öklid uzayında doğru kavramına yönelik kavram imajlarını tespit etmektir. Çalışma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İzmir ilinin bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında üçüncü sınıfa kayıtlı 80 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın deseni, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli olarak belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının doğru kavramına yönelik kavram imajlarının tespiti için araştırmacının geliştirdiği 3 adet açık uçlu soru uygulanmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesi ile 12 öğrenci seçilmiş. Seçilen öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış klinik görüşmelerden elde edilen bulgular içerik analiziyle derinlemesine incelenmiştir. Öğretmen adaylarının doğru kavramına yönelik kavram imajları belirlenirken Tall ve Vinner’ın (1981) kavram tanımı-kavram imajı yapısı ışığında hareket edilmiştir. Yapılan veri analizi sonucuna göre öğretmen adaylarının doğru kavramını genellikle doğrunun kapalı denklemi çerçevesinde zihinlerinde yer edindirdikleri görülmüştür. Ayrıca günlük yaşam deneyimleriyle oluşmuş kavram imajlarının daha kalıcı olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the concept images of pre-service mathematics teachers towards the concept of line in three-dimensional Euclidean space. The study was carried out with a third-year undergraduate student enrolled in the Department of Elementary Mathematics Teaching at a state university in Izmir in the 2019-2020 academic year. The layout of the study, the plan as a case study model from qualitative research methods. 3 open-ended questions developed by the researcher were applied to determine the concept images of pre-service teachers for the line concept.  12 students were selected with maximum diversity sampling. The findings obtained from the semi-structured clinical interviews with the selected students were analyzed in depth with content analysis. While determining the concept images of teacher candidates for the concept of line, it was acted in the light of the concept definition-concept image structure of Tall and Vinner (1981). According to the results of the data analysis, it was seen that the pre-service teachers had the concept of line in their minds generally within the framework of the closed equation of the line. In addition, it was concluded that the concept images formed by daily life experiences are more permanent.          

Keywords


 • Altun, M. (2002). İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi. 10. Baskı, Alfa Yayınları, Bursa.

 • Attorps, I. (2006). Mathematics teachers' conceptions about equations. University of Helsinki, Fa- culty of Behavioural Sciences Department of Applied Sciences of Educations, Research Report 206.

 • Avgören, S. (2011). Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin katı cisimler (prizma, piramit, koni, silindir, küre) ile ilgili sahip oldukları kavram imajı. (Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara).

 • Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Philadelphia: Open University Press.

 • Beydoğan, H. Ö. (1998). Çocuklarda kavram öğrenme ve kavram öğretme. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.

 • Bingolbali, E., Monaghan, J., and Roper, T. (2007). Engineering students’ conceptions of the derivative and some implications for their mathematical education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 38(6), 763-777.

 • Delice, A., and Sevimli, E. (2011). İntegral kavramının öğretiminde konu sıralamasının kavram imgeleri bağlamında incelenmesi; belirli ve belirsiz integraller. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 51-62.

 • Dictionnaire, G. (1993). Dictionnaire Francais Anglais/Anglais-Francais. Paris: Larousse.

 • Eraslan, A. (2005). Qualitative Study: Algebra Honor Students' Cognitive Obstacles as They Explore Concepts of Quadratic Functions. Electronic Theses [Treatises and Dissertations]. Paper 557; 2005.

 • Gülkılık, H. (2008). Öğretmen adaylarının bazı geometrik kavramlarla ilgili sahip oldukları kavram imajlarının ve imaj gelişiminin incelenmesi üzerine fenomenografik bir çalışma. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara).

 • Hacısalihoğlu, H. H. (1995). 2 ve 3 Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri. Ankara.

 • Hancock, D. R., and Algozzine, B. (2006). Doing case study research: A practical guide guide for beginning researchers. Columbia University, NY: Teachers College Preis.

 • Hartter, B. J. (1996). Concept image and concept definition for the topic of the derivative.

 • Karakuş, F. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Silindir ve Koniye Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi. Elementary Education Online, 17(2).

 • Kılıç, A. S., Temel, H., and Şenol, A. (2015). Öğretmen adaylarının ‚nokta, doğru, düzlem ve açı‛ kavramları hakkında bilgi düzeyleri ve kavram yanılgılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 205-229.

 • Kurumu, T. D. (1975). Toplumbilim terimleri sözlüğü. Ankara: TDK.

 • Meehan, M. (2002). Students meeting advanced mathematics for the first time: Can mathematics education research help. Irish Mathematical Society Bulletin, 49, 71-82.

 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Fran- cisco: Jossey-Bass Publishers.

 • Öner, A. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının tri- gonometrik fonksiyonların periyotlarıyla ilgili kavram imajlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi).

 • Öner, A and Ertekin, E. (2015). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıy- la İlgili Kavram İmajları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 333-353.

 • Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi. Pegem A Yayıncılık.

 • Przenioslo, M. (2004). Images of the limit of function formed in the course of mathematical stu- dies at the university. Educational Studies in Mathematics, 55(1-3), 103-132. Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands.

 • Rösken, B., and Rolka, K. (2007). Integrating intuition: The role of concept image and concept definition for students’ learning of integral calculus. The Montana Mathematics Enthusiast, 3, 181-204.

 • Sevimli, E., and Delice, A. (2012). The relationship between students' mathematical thinking types and representation preferences in definite integral problems. Research in Mathe- matics Education, 14(3), 295-296.

 • Shama, G. (1998). Understanding periodicity as a process with a gestalt structure. Educational Studies in Mathematics, 35(3), 255-281.

 • Shriki, A., and David, H. (2001). How do mathematics teachers (inservice and preservice) perci- eve the concept of parabola?. In PME CONFERENCE (Vol. 4, pp. 4-169).

 • Soğancı, Ö. (2006). Öğreniminde ve öğretiminde öğretmen adaylarının matematiksel tanımlara yakla- şımları üzerine fenomenografik bir çalışma. (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara).

 • Sitrava, R. T. (2017). Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirsel İfadelere ve Denklemlere İliş- kin Kavram İmajları. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(2), 249-268.

 • Stake, R. R. (2005). Case studies. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (Third edition). London: Sage.

 • Tall, D., and Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with parti- cular reference to limits and continuity. Educational studies in mathematics, 12(2), 151-169.

 • Tuncer, T. (1995). Matematik sözlüğü. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi.

 • Van Dormolen, J., and Zaslavsky, O. (2003). The many facets of a definition: The case of periodi- city. The Journal of Mathematical Behavior, 22(1), 91-106.

 • Vinner, S. (1983). Concept definition, concept image and the notion of function. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 14(3), 293-305.

 • Vinner, S. (1991). The Role of Definitions in the Teaching and Learning of Mathematics, (vol. 11). Advanced Mathematical Thinking, Netherlands.

 • Wawro, M., Sweeney, G. F., and Rabin, J. M. (2011). Subspace in linear algebra: Investigating students’ concept images and interactions with the formal definition. Educational Studies in Mathematics, 78(1), 1-19.

 • Wilson, M. R. (1993). One Preservice Secondary Mathematics Teacher's Evolving Understanding of Mathematical Functions.

 • Yin, R. (1984). Case study research: design and methods. (3. Basım). California: Sage Publicati- ons.

 • Yüce, S. (2020). Analitik Geometri. Pegem Akademi Yayıncılık

                                                                                                    
 • Article Statistics