DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABININ KÖK DEĞERLERİ İÇERMESİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 71-88
Year-Number: 2020-25

Abstract

Bu araştırmada 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabında yer alan okuma metinlerinde değerlerin yer alma durumunu incelemek ve bu değerlerin metinlere göre dağılımını nasıl olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırmalar kategorisinde olan doküman analizi kullanılmıştır. Öncelikle, öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması için kök değerler olarak belirtilen “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” değerleri ile ilgili okuma metinlerinde yer alan ifadeler belirlenmiş, ardından bu ifadeler yorumlanarak ilgili değerin başlığı altında verilmiştir. Araştırmanın bulguları tablo halinde sunulmuş ve frekans ile yüzde değerleri verilmiştir. Araştırma sonucunda, incelenen ünitelerde en fazla yer alan kök değerin ‘’sevgi’’, en az yer alan kök değerin ise ‘’dostluk ve sabır’’ olduğu görülmüştür. Bu araştırma sonuçları öğretim programında özellikle üzerinde durulan kök değerlerin 5. Sınıf Din kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı metinlerinde bulunma düzeylerini ortaya koymuş ve eksiklikleri tespit etmiştir. On kök değere az yer verilen ünitelere ait okuma metinlerinin tekrar düzenlenmesinin öğrenciye değerleri öğretebilmek açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the status of values in the reading texts in the 5th grade The Education of Religion and Ethics course book and to specify the distribution of these values through the texts. In this research, qualitative research method was applied, document analysis technique was preferred to collect data, as for data analysis descriptive analysis method was used. Primarily, the expressions in the reading texts about the values of "justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, helpfulness", which are stated as base values in instruction programs, were determined, interpreted and stated under the title of the related value. The findings of the research are presented in a table with the frequency and percentage values within the table. As a result of the research, it has been observed that the most common root value is "love" and the least root value is "friendship and patience" in the examined units. The results of the study revealed that the levels of the root values especially emphasized in the education program in the 5th grade The Education of Religion and Ethics textbook and identified the deficiencies. Within the context of the obtained data, it is thought that the rearrangement of the reading texts which includes less than ten root values will contribute to the students in terms of teaching the basic values.

Keywords