ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BAĞLILIKLARI İLE İŞ DOYUMU, YAŞAM DOYUMU VE YAŞAM ANLAMI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 89-107
Year-Number: 2020-25

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin mesleki bağlılıkları ile iş doyumu, yaşam doyumu ve yaşam anlamı düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın evrenini Samsun ili Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 191 ilkokul ve ortaokulda görev yapan 4154 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma evreninden tabakalı örnekleme tekniği ile örnekleme yapılmış ve 587 öğretmen araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada verileri toplamak için Mesleki Bağlılık Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Hayatın Amacı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin mesleki bağlılık düzeylerinin kısmen katılıyorum düzeyinde, iş doyumlarının beni orta düzeyde tatmin eder düzeyinde, yaşam doyumlarının kısmen katılıyorum düzeyinde ve sahip oldukları yaşam anlamının ise belirli bir anlamın varlığı düzeyinde olduğu bulunmuştur. Araştırmada incelenen tüm değişkenler arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca yaşam doyumu, iş doyumu ve yaşam anlamının birlikte mesleki bağlılığı anlamlı bir biçimde yordadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to investigate the relationship between teachers’ professional commitment and job satisfaction, life satisfaction and purpose in life levels. The research was designed as a correlational survey model. The population consists of 4154 teachers working in 191 schools in the four districts of Samsun province. 587 teachers were chosen by stratified sampling. In the study, professional commitment, job satisfaction, life satisfaction and purpose in life scales were used for collecting data. According to results, teachers’ professional commitment was found to be in agree somewhat level, the level of job satisfaction was found to be in average level, the level of life satisfaction was found to be in agree somewhat level and the level of the purpose in life was found to be in definite purpose level. Among the four variables, positive correlation was found in average level. Additionally, professional commitment was predicted by three variables.

Keywords