1968, 2005 VE 2018 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN DERS KİTAPLARININ KAVRAMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 120-141
Year-Number: 2020-25

Abstract

Türkiye’de 50 yıllık süreçte ortaya çıkan sosyal bilgiler ders kitaplarındaki değişimi ve varsa gelişimi, karşılaştırmalı olarak betimleme amacıyla planlanan bu çalışmada, 1968, 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına göre hazırlanan 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları kavramları içerme durumları açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Nitel araştırma modelinin benimsendiği bu çalışmada veriler doküman analizi yoluyla elde edilmiş ve MAXQDA 12 programı kullanılmıştır. 1968, 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına göre hazırlanan 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alması gereken 91 kavramdan 86 tanesi ders kitaplarının üçünde de yer almaktadır. Bunun yanı sıra “İklim” ve “İsraf” kavramlarının 1968 ve 2018’e göre hazırlanan 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer aldığı ancak 2005’e göre hazırlanan 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer almadığı, “Yargı”, “Anayasa” ve “Din” kavramlarının ise sadece 1968’e göre hazırlanan 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer aldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

This comparative descriptive study aims to investigate the change and possible development in terms of conceptual content in the 4th grade social studies textbooks published in Turkey over 50 years and prepared according to the 1968, 2005 and 2018 curricula. A qualitative research model was adopted. Data were collected through document analysis, and the MAXQDA 12 program was used. Of the 91 concepts that should be included in the 4th grade social studies textbooks prepared according to the 1968, 2005 and 2018 Social Studies curricula, 86 are included in all three of the textbooks. The concepts of “Climate” and “Waste” are included in the 4th grade social studies textbooks prepared according to the 1968 and 2018 curricula, but not in the 4th grade social studies textbook prepared according to 2005 curriculum, whereas the concepts of “Judiciary”, “Constitution” and “Religion” were detected only in the 4th grade social studies textbook prepared according to the 1968 curriculum.

Keywords