İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMLAŞMA DEĞERİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN BİR MODEL “GELENEK GÖRENEK KUTUSU”

Author:

Number of pages: 142-157
Year-Number: 2020-25

Abstract

Bu araştırmada, ilkokul öğrencilerine yardımseverlik değerinin kazandırılmasında gelenek görenek kutusu etkinliğinin etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada yarı deneysel desenlerden olan eşleştirilmiş desen kullanılmıştır. Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulun 4-A ve 4-B sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için öntest ve sontestten oluşan başarı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan veriler SPSS for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, geliştirilen yardımseverlik başarı ölçeği öntest ve sontest puanları deney ve kontrol grupları parametrik testlerden olan t testiyle analiz edilerek grupların ve testlerin karşılaştırılmaları yapılmıştır.

Araştırmanın sonucunda, deneysel işlemden önce kontrol ve deney gruplarına uygulanan başarı öntest puan ortalamalarına göre gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilemezken deneysel işlem sonunda kontrol grubu ile deney grubuna uygulanan başarı sontest puan ortalamalarına göre gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Uygulanan gelenek kutusu etkinliğinin yardımseverlik değerinin kazandırılmasında öğretim programında önerilen öğretim yöntemlerinden daha etkili olduğunu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to analyze the infuence of the “customs and traditions box” project on primary school students’ acquisition of helpfulness value. The matching design , a kind of quasi-experimental design, has been used in the research. The study group of the research consists of students studying in the 4-A and 4-B classes of a school affiliated to the Ministry of National Education in the 2018-2019 academic year. In the research, the pretest-posttest achievement scale has been used to collect data. The data acquired after the research has been analyzed through SPSS for Windows 22.0 programme. In accordance with the research objective,the pretest-posttest scores of the developed helpfulness achievement scale and the control and experimental groups have been analyzed through “T” test which is one of parametric tests and the comparisons of these tests have been made.

As a result of the study, before the experimental procedure, there was no significant difference between the groups according to the success pre-test mean scores applied to the control and experimental groups, while at the end of the experimental process, a significant difference was found between the groups according to the mean scores of the control group and the experimental group. It was concluded that the tradition box activity applied in gaining the value of benevolence was more effective than the teaching methods suggested in the curriculum.

 

Keywords